Tillväxt Skaraborg

Näringslivet och kommunerna i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har från 2000 – tv samarbetat för att främja näringslivets långsiktiga och hållbara utveckling och tillväxt. Genom Tillväxt Västra Skaraborg ideell förening har information och kontakter inom och mellan näringslivet och samhällets offentliga aktörer förmedlats samt olika utvecklingsprojekt initierats och/eller medfinansierats. Medfinansiering av olika utvecklingsprojekt har skett genom de projektmedel som fanns tillgängliga inom ramen för tillväxtavtalet för delregionen Västra Skaraborg.

Samarbetet har sedan årsskiftet 2003/2004 utökats till att omfatta hela Skaraborg. Därmed har också en ny genomförandeorganisation bildats - Tillväxt Skaraborg ideell förening. Regionala tillväxtavtal och tillväxtprogram Tillväxtavtalen introducerades 1998 och har sedan dess utgjort det

bärande instrumentet i den regionala näringspolitiken. Målet med den regionala näringspolitiken är att, utifrån skilda regionala förutsättningar,

stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt som kan bidra till fler och växande företag och ökad sysselsättning. Syftet med tillväxtavtal är att lokala och regionala aktörer ska få ett större inflytande över näringspolitiken. Grundtanken är att man ska få ett större utbyte av befintliga ekonomiska resurser genom samordning och bred samverkan mellan myndigheter, näringsliv och arbetsmarknadens parter. Det vilar en kraft i sig i att regionerna står enade bakom sina gemensamt utformade utvecklingsplaner.

Tillväxtavtalen som gällde under perioden 2000-2003, ersätts 2004-2007 av regionala tillväxtprogram. Det regionala tillväxtprogrammet

i Västra Götaland består av ett regionövergripande och fyra delregionala program: Göteborg, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Tillväxtprogramsarbetet samordnas på regional nivå av Västra Götalandsregionen, och på delregional nivå av Kommunförbunden.

Kommunförbundet i Skaraborg har i sin tur gett i uppdrag till Tillväxt Skaraborg ideell förening att genomföra programmet.  

Inriktningen på verksamheten har varit att initiera och/ eller medverka i finansiering av projekt och förstudier med inriktning på entreprenörskap, kompetensförsörjning samt samverkan för utveckling. Detta är insatsområden som medlemmarna identifierat som kritiska för att skapa tillväxt i Skaraborg.

Under 2003 har Tillväxt Västra Skaraborg via tillväxtavtalet finansiellt medverkat i olika utvecklingsprojekt och förstudier med ca 3,7 mkr. Motsvarande summa har tillskjutits av de sex medverkande kommunerna. Övriga finansiärer, t.ex. Nutek, Länsstyrelse och

Sparbankstiftelser har medfinansierat projekten med ca 4 mkr.

 

Exempel på styrelsesammansättning:   

Kjell Hedvall, Lidköpings kommun, Christer Martinsson, Lidköpings Näringsliv, Christer Aronsson, Essunga kommun, Olle Enlund, Essunga Näringsliv, Roger Andersson, Grästorps kommun, Torsten Andersson, Grästorps Näringsliv, Bo Bergsten, Götene kommun

Bengt-Olov Svantesson, Götene Näringsliv, Barbro Hassel, Skara kommun, Peter Hermansson, Skara Näringsliv, Elof Jonsson, Vara kommun

Staffan Billinger, Vara Näring

Adjungerade:

Åke Jönsson, Västra Götalandsregionen, Conny Brännberg, Västra Götalandsregionen