Ortsadress Lidköping vid Vänern

 
Kenth Lindström
Viktig fråga även idag

Vänern är Lidköpings främsta varumärke.

Villas Bandylag, Löckö, Rörstrand och många andra gör gällande att det är det viktigaste varumärket för Lidköping. Men det är faktiskt Vänern. Det visar en relativt stor undersökning som Lidköpings kommun deltagit i.
Ett företag som mäter opinioner har tagit ett 30-tal olika varumärken i form av logotyper och frågat över 1 300 personer vad man tänker på när man visar logotypen.
För Lidköpings del svarade nästan en tredjedel att det är Vänern. I andra hand kom porslin och först i tredje hand kom bandy.
I fjärde hand kom Rörstrand – vilket man skulle kunna lägga ihop med porslin. Men detta hade inte hjälpt – Vänern hade ändå vunnit.
Däremot tycktes ingen koppla ihop Lidköping med Läckö slott.
Publicerad måndag 9 juni 2008

Ortsadress - LIDKÖPING vid VÄNERN
Sedan decennier har namnförväxling skett mellan Lidköping och Linköping. Redan på 1920- talet skrev sockerbolaget på sina järnvägsvagnar Lidköping V och Linköping Ö. Detta beroende på att sockerbetorna allt som oftast hamnade på fel ort. Under 1950-talet tillsattes en grupp som försökte få förändring till stånd i ortsadressen Under 1970-talet lanserades LIDKÖPING vid VÄNERN som en ren marknadsföringsaktivitet.

I början på 1980- talet begärde en företagare, som idag driver ett större exportföretag, en bestående ändring av ortsadressen. 1986 återkom samme företagare till Näringslivskommittén i Lidköping med en begäran om att kommittén skall engagera sej för en bestående förändring som skulle bidrag till att destinationsproblemen minskade.

År 1987 tog styrelsen i Näringslivskommittén tog upp frågan och det gjordes en undersökning bland ortens näringsliv. Denna utredning visade att det var ansenliga summor per år som ortens företag och deras leverantörer drabbats av årligen. Näringslivskommittén , som hade och har en återkommande kontakt med kommunens ledning  i frågor som gäller förbättrad samhällsservice, framförde en begäran om att  kommunfullmäktige beslutar om att till Lantmäteriverket avge en begäran om att ortsadressen LIDKÖPING ändras till LIDKÖPING VÄNERN. Detta resulterade i att kommunstyrelsen i slutet av år 1987 lämnade en motion till kommunfullmäktige i frågan. Under samma år gjordes en aktion genom TV, radio och press . Syftet med denna var att öka förståelsen för problemet.

I slutet av mars 1989 tog kommunalfullmäktige ett beslut om en framställan till Lantmäteriverket ( LMV). Under maj månad tillställdes LMV en framställan om namnändring. Remissvar från olika instanser kommer in till LMV under året. Under året gjordes också en förnyad analys utav konsekvenserna av namnförväxlingar. Undersökningen bekräftade vad som framkommit tidigare att det var ansenliga summor det handlade om. Ett företag hade drabbats av att byggnadsmaterial som skulle muras in i en tegelstensvägg hade hamnat i Linköping. Bygget fick avbrytas och bygget stod still i två dagar. Företagaren var uppbragt och efterlyste ansvarig myndighet för dessa ofta förekommande felsändningar och dess konsekvenser.

I  juni 1989 yttrar sig kommunledningen över inkomna remissvar och under september månad uppvaktade representanter för kommunledning och näringsliv LMV. Gruppen mottogs väl och på en direkt fråga från oss om LMV hade uppfattat att förväxlingarna med Linköping var ett problem, så var deras svar ett entydigt ja. Det var dock två problem som två tunga remissinstanser stod bakom. - Det var inte brukligt på orten - och det var inte vanligt i svenskt ortsnamnsskick att man sätter samman ett orts och naturnamn.
Under hösten började vi förstå att det lutade mot ett avslag. Det startades en arbetsgrupp för att förbereda ett överklagande. En aktivitetsplan genom press och övrig media förbereds.  8I mitten av december kommer avslaget från LMV.

I januari 1990 lämnar arbetsgruppens förslag om en överprövning till regeringen och i början på februari tar kommunen  ett beslut om överprövning. En aktivitetsstart sker med pressinformation och en uppvaktning hos regeringen och i april har kommundirektören kontakt med statsministerns kansli. Under september månad återremitteras ärendet till LMV.

Tiden går men 1992 lovar Lantmäteriverket att de kommer att medverka till att namnet kommer in i postnummerkatalogen. Men först i oktober 1993 meddelar Posten att de är villiga att införa Lidköping vid Vänern i postnummerkatalogen.med start i 1995 års upplaga.
Återigen blev det problem. En ny chef hade tillsatts på Posten och han ogillade förslaget och meddelade att det blivit avslag.

I slutet av 1996 blev det en återstart av arbetsgruppen. Gruppen konstaterade att problemen med namnförväxlingar består, även om de nationellt minskat något . I gengäld så ökar de internationella kontakterna och där kan konsekvenserna bli betydligt större. Gruppen var enig om en formell ändring måste till. En ny framställan skickas till LMV.

I början av 1997  håller arbetsgruppen ett möte  Göran Helmersson Posten och han meddelar Postens uppfattning som kan sammanfatta den i fyra punkter:
1. Problemet är vare sig Postens eller Lidköpings utan problemet finns hos omvärlden som inte är tillräckligt observanta.
2. Reglerna för Posten är att de inte kan göra några ändringar förrän det skett en officiell ändring som är godkänd av LMV och ortsnamnsrådet.
3. Identitetsproblemet är Posten väl införstådd med. Han påpekade dock problemet att postadress Lidköping kan gälla en lantbrukare i Lavad . Vad tycker denne om en ortsnamnsändring ? Hans personliga uppfattning var att vi även borde ändra namnet på kommunen och församlingen.
4.  Hur skriver vi namnet ?  Han hade undersökt hur vi idag skriver namnet alltifrån LIDKÖPING vid VÄNERN till Lidk. V.V och Ldkp v. Vänern. Han nämnde också att förkortningar som v alltid tolkas av posten som vägen och g som gata
Sammantaget: Han förstod väl problemet och uppmanade oss att fortsätta våra aktiviteter. Men Posten kan idag inte hjälpa oss att få in ortsnamnet LIDKÖPING vid VÄNERN i postnummerkatalogen. Posten måste rätta sig efter den som äger rätt att besluta - i detta fall LMV . Han nämnde att tekniskt sett finns det idag inga problem . I datasystemet finns det en extra rad för tillägg där man kan skriva allt från land till annan hänvisning. Men han hänvisade också till bl.a skattemyndigheterna som kan få problem.
Kommunledningen gör en ny framställan om en namnändring och i slutet av 1997 sker en ny uppvaktning på LMV.  Denna uppvaktning kommer till stånd där samma argument som tidigare anfördes från kommunen och näringslivet . Dessutom framfördes den ökade kontakten med EU och Europamarknaden. Beträffande språkbruket så är det ganska vanligt att man sätter samman orts och naturnamn.

I april 1998  fick vi meddelande om avslag från Lantmäteriverket . Samma grunder som tidigare - att det var inte brukligt i svenskt ortsnamnskick att sätta samman ett ortsnamn med ett naturnamn - och det var inte brukligt på orten . Vi hade hävdat att för oss var det en destinationsfråga - rätt bestämmelseort som blir allt viktigare ur internationell synpunkt. Språkbruket att sätta samman ett ortsnamn med ett naturnamn är vanligt i andra länder. Att det inte brukas på orten och i närområdet är naturligt.
Vi äger inte det direkta problemet utan det drabbar de tillresande och ankommande gods. Indirekt drabbar det kommunen och första hand näringslivet genom problem och ökade kostnader.

Det fanns funderingar från kommunen att överklaga men de beslutade att ligga lågt tillsvidare

 Ytterligare lite bakgrundsinformation.

 Det finns olika sätt att se på frågan och det är tre olika begrepp det gäller.

* Destinationen = bestämmelseorten som i vårt fall förväxlas med Linköping. Till nackdel för Lidköping som varit den minst kända orten. Dessutom är postnumren lätta att förväxla eftersom de är snarlika.
* Profilering = med en bild av Lidköping med rådhus och vid Vänern som har funnits på kommunens logotype sedan 1978.                                                                                          Ett led i att underlätta var Lidköping ligger, är den bild vi ger av Lidköping då staden sätts samman med Vänern. Många kommuner skulle säkert betala bra om de hade möjligheter att profilera sig med ett stort innanhav.
* Identitet = igenkännade av vad som står bakom ett varumärke. Vi har ingen erfarenhet av att skapa varumärke för en kommun, men har lärt oss från företagsvärden att det gäller egenskaper som är unika och trovärdiga men också anger framtidsanda och god livskvalité. Vad står bakom ett varumärke? Det kan vara alltifrån kommunens verksamhet som det etablerade näringslivets verksamhet. Det kan vara ett känt företag som Rörstrand eller en plats som Läckö Slott. Men även Vänern med sjöfart, hamnar turism och boende.

Destinationen . Om vi börjar med att spegla problemet med namnförväxlingen. Redan på 20- talet lanserades Lidköping V. för att inte vagnslaster med betor skulle gå till Linköping. Vid starten av näringslivskommittén år 1987 togs problemet med ortsadressen upp.. I och med att vi blivit allt mer beroende av omvärlden hade problemen med att personer, brev och gods som kom fel ökat markant. Det gjordes också en utredning som visade att det årligen rörde sig om miljonbelopp. Det togs ett beslut i Näringslivskomittén att verka för en ändring av ortadressen. Förslaget var att ortsadressen skulle heta Lidköping vid Vänern. 

Det startades aktiviteter som har beskrivits ovan 

Beslutande instanser vid namnändring. Det gäller ändring av ortsadressen och inte att ändra på kommun- eller församlingsnamn.
* För ändring av ortsadress är Lantmäteriverket, LMV, beslutande.
* För ändring av kommunnamn är regeringen beslutande.
' För ändring av församlingsnamn är kommerskollegium beslutande.

Utformning 
Vi vill ej ”våldföra” oss på namnet Lidköping utan endast genom tillägget Vänern ange en noggrannare destination. På detta sätt har det i praktiken skett när vi förklarat för folk i omvärlden vart de skall resa eller skicka godset. ”det är det Lidköping som ligger vid Vänern”.
Det är viktigt att vi utformar ortsadressen på rätt sätt -- LIDKÖPING vid VÄNERN -- som det står på våra skyltar vid infarter. Den ortsadress som gällde som marknadsföringsnamn 1978 var LIDKÖPING vid VÄNERN.
När namnfrågan till Lantmäteriverket lanserades ansågs namnet med tillägget vid (främst på grund av postens datasystem) vara för långt därför var det LIDKÖPING VÄNERN som gällde med eller utan bindestreck . Språkvårdare konsulterades. Vi förklarade också att utformning av namnet gick att diskutera. När nu posten ändrade sitt datasystem och remissinstanser påtalade att LIDKÖPING vid VÄNERN var språk och skrivriktigare var parterna överens om att det är denna utformning som gäller.

Problemet   
Enligt postens uppfattning så äger vare sig Posten eller Lidköping problemet Det är omvärldens fel att de inte informerar sig.  Det är att förenkla det hela. Vid fel adress av gods så är frakten oftast den minsta kostnaden konsekvenser att godset ej kommer fram i rätt tid är oftast större. De situationer som skett då personer hamnat fel har oftast getts en skämtsam framtoning men de har kostat på såväl ekonomiskt som personellt.
Om det ej sker en formell och permanent ändring kommer problemet att bestå, inte minst genom det allt mer ökande samarbetet inom EU. Lidköping är en ort som alltid legat långt framme när det gällt internationella kontakter. På sin tid var Lidköping det distrikt som hade mest TIR- lastbilar i Sverige.

Ekonomi     
En ortsadressändring påverkar många myndigheter men är också en långdragen process. Vilket innebär att ändring bör ske när ny upplaga eller annat ändringstillfälle normalt sker. Införande i postnummerkataloger, tidtabeller, telefonkataloger etc. är därför ingen extrakostnad. Omskyltning av en järnvägsstation eller framtida resecenter är också försumbart.
Enligt länsstyrelsens remissvar skulle en omskyltning av vägverket kosta 450 000 kr. Ställer man denna summa i relation till de kostnader som årligen drabbar Lidköping så är även denna summa hanterbar. För företagen innebär det nytryck av visst material främst brevpapper och kuvert. Inga skyltar eller dylikt behöver bytas på grund av att Lidköping ingår i firmanamnet. För privatpersoner blir det i stort sett inga problem.

Avslag         
De två skälen som Lantmäteriverket angett, - ej brukligt på orten och - ej vanligt i svenskt ortsnamnskick är skäl som inte hör hemma i en tid då vi skall bli allt mer konkurrenskraftiga och effektiva. Detta inte minst genom EU- samarbetet och öppna gränser. Det gäller att öka tillgängligheten till det vi är bra på och vår attraktivitet. Det känns fel att de två skäl som angetts skall vara avgörande om ett formellt beslut som kan underlätta för klarläggande av rätt bestämmelseort

Nuläge - år 2010
Det kanske är dags för den nya styrelsen i Näringslivet i Lidköping – NiL att åter ta tag i frågan och driva fram ett beslut om att ändra ortsadressen till Lidköping vid Vänern. Vi skulle sätta Lidköping mycket tydligt på kartan om vi fick med Vänern i ortsnamnet.                                     

                                            -------------------------------------------------------------------------------------------------

 Insändare och artiklar i Nya Lidköpingstidningen -NLT

1997 Ortsadressen LIDKÖPING vid VÄNERN  - svar på insändare   
Beträffande onsdagens debattartikel vill vi göra nedanstående förtydligande Det är inte avsikten att ändra kommunnamnet (stadens namn) det skall fortfarande stå ograverat utan endast ortsadressen. För att ändra en ortsadress vänder man sej till Lantmäteriverket med dess ortsnamnsregister . För att ändra ett namn på kommunen får man gå till regeringen och det har aldrig varit aktuellt.
Bakgrund
Sedan decennier har namnförväxling skett mellan Lidköping och Linköping . Redan på 20-talet skrev sockerbolaget på sina järnvägsvagnar Lidköping V och Linköping Ö. Detta beroende på att sockerbetorna allt som oftast hamnade på fel ort. Under 50-talet tillsattes en grupp som försökte få förändring till stånd i ortsadressen. Under 70-talet lanserades LIDKÖPING vid VÄNERN som en ren marknadsföringsaktivitet.
I början på 80 talet begärde en företagare, som idag driver ett större exportföretag, en bestående ändring av ortsadressen. 1986 återkom samme företagare till Näringslivskommittén i Lidköping med en begäran om att kommittén skall engagera sej för en bestående förändring som skulle bidraga till att destinationsproblemen minskade. 1988 tar kommunalfullmäktige ett beslut i frågan om en framställan att få en ortsadressändring tills stånd med tillägget Vänern. Frågan har varit uppe till behandling vid ett antal tillfällen och där också underlag redovisats med problem och kostnader . Lantmäteriverket har stor förståelse för de problem och olägenheter som namnförväxlingen orsakat, främst genom de långväga kontakterna.  Men det finns två skäl som gör att de ej bifallit kommunens framställan och det är:.

Beträffande ortnamnsskicket har det för vår del framhållits angelägenheten av att vi  långsiktigt kan arbeta med och tydliggöra destinationen till vår stad och undvika förväxlingar med Linköping. Vi lever i en tid då de internationella kontakterna ökar det kan också innebära att vi måste anpassa våra regler och sedvänjor till dessa. I flera EU länder ( Tyskland ,England, Damark) finns ortsnamn som  t ex. Frankfurt am Main, Stratford upon Avon, Nykobing Mors. Vi menar att en anpassning till dessa skulle vara väl motiverat även för svenska ortsnamn för att skilja olika orter åt med snarlika namn
Beträffande att det inte är brukligt på orten med tillägget Vänern så är det ju ganska naturligt att det är så. Den enskilde Lidköpingsbon hittar ju hem. Problemet ägs av de tillresande och avsändare av det gods som kommer till fel destination samt givetvis de företag på orten som drabbas av  extra kostnader och störningar i sin service till sina kunder. Den genuine Lidköpingsbon har säker inget emot att associeras med Vänern

Enligt insändaren finns det fem skäl emot en ortsadressändring
1.  Vi skall inte vika oss utan heroiskt arbeta för att göra Lidköping mer välkänt än Linköping
Det är ju ett lovvärt initiativ men man får betänka att en sådan kampanj skulle kräva enorma belopp. Vi kan dock konstatera att publiciteten kring arbetet med ortsadressändringen skapat artiklar vid flera tillfällen i såväl in som utrikespress samt i utländsk TV och radio. En profileringskampanj som skulle kostat enorma belopp.
2. Ortsadressändringen ej i överensstämmelse med Svensk språkbruk. Klavertramp har kunnat undvikas.
Vi var och är väl medvetna om detta. Vi hade också kontakter med språkvårdare och fick deras synpunkter. Som framgår av inledningen av denna artikel så anser vi att en anpassning till omvärldens regler bör ske.
3. Namnbildningen ohanterlig.
Som angetts ovan så har det aldrig varit aktuellt med en ändring av kommun eller ett stadsnamnet.  Fortfarande gäller att Lidköpingsbon bor i Lidköpings Kommun eller stad med ortsadress LIDKÖPING vid VÄNERN
Liksom alla etableringar som Lidköping Machine Tools. Lidköpings köpmannaförening etc
4.  Namnbildningen och vårt svenska alfabet
Även här har vi varit i kontakt med språkvårdare och fått klart för oss det inte är aktuellt med någon internationell anpassning av vårt svenska alfabet
5.  Beträffande undersökningar att Vänern är ett okänt begrepp
Ställer vi denna undersökning i relation till ett Lidköping i Västergötland så tror vi att fler på kontinenten vet var Vänern ligger.
Att ändra namnet Lidköping till t.ex Lidaköping eller Lidaros är oss främmande. Då skulle vi verkligen göra ett ingrepp på kultur och företagsetableringar.
Lidköpings Näringslivskommitte´/Kommunikationsgruppen /Börje Johansson

Saxat ur NLT  19860928
FÖRVÄXLINGAR GENOM SNARLIKA POSTORTSNAMN
Frågan om vidtagande av åtgärder för undvikande av felexpediering av postförsändelse till postanstalter med snarlika namn framfördes till generalpoststyrelsen av postmästaren. J.K. Nilsson i Avesta, meddelar vår Stockholmsredaktion, Det händer ofta, påpekar han, att försändelser till Alvesta felexpedieras till Avesta och tvärtom. detta kan bero på otydlig skrift och på likheten mellan de båda ortsnamnen, men det förekommer också att vid fulltläslig adresspåskrift en sådan felexpediering kan äga rum. För att råda bot härpå föreslår Postmästare Nilsson att postanstaltsförteckningen att införa ett tillägg som bl.a skulle råda bot mot förväxlingen med Lidköping och Linköping att till ortsnamnet Lidköping tillägga V

Saxat ur NLT 1986 1028
DÅ FÅR LIDKÖPING HETA NÅGOT ANNAT
*
Var det Lindköping ni sa ? -  Nej LID-köping med ”d”
Känns dialogen igen?  I varje fall har man på flera företag i Lidköping tröttnat på de ständiga förväxlingarna vid både telefonsamtal och postadressering.
Nu uppmanar Näringslivskommiténs Göran Rosen på Kinnegrip att arbeta vidare på förslag att helt frankt byta namn på staden.  Han tycker att man bör utlysa en rikstävling om de t bästa förslaget- Kanske latinets ”Lidecopia” vore att föredra.

Saxat ur NLT  19880323
ETT STEG NÄRMARE ETT BYTE
Nu har kommunalfullmäktige bestämt sig för att Lidköping skall heta Lidköping Vänern.
Det innebär nu närmast att kommunen gör en framställning hos lantmäteriverket om ändring av ortsnamnet. Namnändringen innebär att Lidköping Vänern skall användas som postadress som vägvisning på skyltar m,m, medan begreppet Lidköpings Kommun skall stå kvar. Beslutet var inte enhälligt. Ärendet avgjordes med voteringsrösterna 34-17

Saxat ur NLT 19910621
NEJ TILL LIDKÖPING VÄNERN-MEN JA TILL LIDKÖPING vid VÄNERN
Efter många års förväxlingar med Linköping står det nu klart, Lidköping vid Vänern är det nya adressnamnet.
Lantmäteriet har beslutat ortnamnet Lidköping inte får ändras men ortsadressen Lidköping vid Vänern får lanseras, och det ska ske med verkets hjälp.

Saxat ur NLT 19980422
Lidköping får inte byta namn
Lidköping får inte ändra ortnamnet till Lidköping vid Vänern. Lantmäteriet säjer nu nej för andra gången. Förra gången kommunen försökte var på 80-talet. Men kommunledningen tänker inte ge sig.
Vi väntar några år och så försöker vi i igen. Vi få väl nöta ut dem säjer kommunalrådet Kjell Hedvall. Han anser att inte minst den ökande internationaliseringen talar för ett namnbyte. För tyskar och fransmän är det ännu svårare att hålla isär Lidköping och Linköping Men vi kan tydligen inte övertyga konservativa ämbetsmän om nyttan av ett namnbyte. De bryr sig tydligen inte om den nya tiden. De går på det som gällde på 1700 talet.