Nyföretagarcentrum


Tomas Persson
Informerar om verksamhetens

 
Nils-Bertil Wickberg

Nestor och mångårig ordf har ordet

Nyföretagarcentrum är en naturlig samtalspartner och rådgivare till dig som vill starta eget företag. NyföretagarCentrum Lidköping ingår i en riksomfattande organisation med syfte att hjälpa och stödja blivande och nyblivna företagare.

Tillsammans med näringslivet och Lidköpings kommun arbetar NyföretagarCentrum för att öka nyföretagandet genom att skapa goda förutsättningar och ett gott företagarklimat.

Läs mer på www.nfc.r.se

Historia

Sedan 1985 har Stiftelsen Jobs and Society startar upp nyföretagarcentra i Sverige. Lidköpings Kommun drev genom Lidköpings Näringsutvecklingsbolag (LNLU) viss verksamhet i likhet med Jobs and Society nyföretagarcentra. 27 oktober 1993 hölls ett informationsmöte på Golfklubben i Filsbäck. De inbjudna var politiker och näringsliv i Lidköping och Götene

De som undertecknade inbjudan var:
Jonas Johannsson, Götene Kommun
Svante Hemberg, Lidköpings Kommun
Jan Olsson, AF Götene
Harry Johansson, AF Lidköping
Sture Öster, Näringslivskommittén Götene
Staffan Larsson, Näringslivskommitten Lidköping
Jan Rejdnell, Sekr. Jobs&Society
Kallelsen var underskrivet Ylva Johansson Lidköpings NLU AB

Upplägget var:
De principer som skall vara grundläggande för verksamheten i Lidköping/Götene är följande:

Beslut om en stiftelsebildning.
Verksamheten skall finansieras med sponsorbidrag från företag, organisationer samt myndigheter. Verksamheten bedrivs försöksvis under tre år. Ingen sponsor binder sig mer än ett år i taget, men bör planera en tre årsperiod.

Årsbudget:               1:a året        2:a året
     
Inträdesbiljett Jobs and Society 25 000  
Lokalhyra 30 000           30 000
Informationsmaterial 50 000           20 000
Förbrukningsmaterial, adm 40 000           40 000
Telefon Fax 30 000           30 000
Arvoden, ledning 400 000         400 000
Resekostnader 30 000           30 000
Möbler inredning 45 000  
Övrigt 10 000           10 000
Summa 650 000          650 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiftelsen tillsätter en aktiv styrelse på lokal nivå med en bred representation från företagen i Lidköping och Götene.

De övergripande målen för stiftelsen är:

Den 22 mars 1994 beslöt kommunstyrelsen i Lidköping:

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsena firma Nyföretagarcentrum i Götene-Lidköping.

Antal förstgångsbesökare                                         (Se bifogade)
Vi kan hjälpa Dig över hindren                                (Se bifogade)
NLT Nyföretagarcentrum i Götene/Lidköping        (Se bifogade)

Ylva Johansson som tidigare varit engagerad som näringslivssekreterare i Lidköpings Näringslivsutveckling AB (NLU) var den resurs, som vid starten 1994, hade ansvaret för verksamheten. Hon var professionell och smart. Hade ett stort kontaktnät och en stor förmåga att utnyttja olika bidragsformer, vilket gjorde att verksamheten svällde och själva rådgivningsdelen blev den mindre delen. Ylva hade dessutom privata intressen i ett par andra bolag.

Utdrag ur resultat 9407 till 9512                              

1994 -11-09
Ett förslag från den politiskt tillsatte ordföranden Olof:Ison Svederberg om ett tidsbegränsat avtal om anställning och uppstart och formalisering av projektet Götene- Lidköping Nyföretagarcentrum. Efter projekttidens slut 1995-06-30 är det styrelsens avsikt att lägga ut ledningen för NFC som konsultuppdrag.

Under sommaren 1995 kontaktade Kommundirektör Kenth Lindström Näringslivets Börje Johansson där han bad att han skulle ställa sig till förfogande som ordförande för NFC. Orsaken var att det fanns vissa problem och att det anses som klokare att ha någon som företrädde Näringslivet på den posten. Efter kontakt med ledamöterna i styrelsen Jerry Karlsson LMT och Sten Andersson Arla så åtog sig Börje Johansson uppdraget, De tre utgjorde sedan en verkställande grupp i den förändring som kom till stånd

Maj 1995.
Börje Johansson tillträder som ordförande. Då anställningsavtalet med Ylva Johansson gick ut den 950630 och inget hade skett i, frågan om nytt avtal, förlängdes detsamma till den 951231.

Styrelse för 1995 var:
Hasse Andersson, Götene Stål & Verktyg
Sten Andersson, Arla Foods
Marianne Bäck, AF Lidköping
Bo Frostemark, Götene Kommun
Kjell Hedvall, Lidköpings Kommun
Hans Hellgren, Länsförsäkringar
Jonas Hjelmqvist, Lidrevison
Kjell-Erik Johansson, Food Tech
Jerry Karlsson, LMT
Gunnar Lans
Jan Olsson, AF Götene
Peter Thunborg, Lidsågar

Beslutet togs att skilja ut basverksamheten med rådgivning. Vilket betydde att omsättning blev en tredjedel. Skälet var att vi inte kan blanda sponsorbidrag med övriga verksamheter. Ylva Johansson hade att välja på rådgivningsdelen eller ta hand om den övriga delen som också fanns fler intressenter i. Hon valde den senare delen. En ny driftsansvarig Tomas Persson anställdes på konsultbasis enligt ett tecknat avtal.

Ett mentorgrupp startar som utökas med Nils Bertil Wickberg och Hans Bergstedt                                                                                                                                                                                                                                  

Nils-Bertil Wickberg, ordförande under tiden 19xx -2010,  berättar:

 ”Jag kom med i slutet på 90-talet och det har varit en intressant resa. Genom Tomas engagemang och skicklighet lyckades vi skapa en utbildning som blivit vägledande för andra NFC. Där var Sparbanksstiftelsens projektbidrag också betydelsefullt.
Det svåraste var att få ekonomin att gå ihop. När en del av de sponsorer som var med i starten med rätt stora belopp hoppade av var det var svårt att skaffa nya.

Samarbetet med kommunerna, i början Lidköping och Götene, fungerade bra. Förändringen när Vara (2003) och Essunga (2005) tillkom blev det svårare och då, speciellt sponsorfrågan. När Skövde bytte namn till NFC Skaraborg och erbjöd ett nytt koncept från 2008 nappade Götene, Vara och Essunga på det. Vi ansåg inte att det skulle innebära någon fördel för Lidköping utan valde att förbli självständiga.  Främsta skälet var att vi inte förväntade att Lidköpingsföretagen skulle bidra på samma sätt som till ett eget NFC i Lidköping. Även Kommunen tillstyrkte detta. Ett nära samarbete inom Skaraborg har dock skapats i vilket ingår förutom NFC Skaraborg också NFC Lidköping, NFC Falköping och NFC Hjo. Ett gemensamt program för information, utbildning och coachning har utvecklats och delfinansieras av Kommunförbundet.
Från min horisont har samarbetet fungerat bra, men eftersom jag lämnade styrelsen vid årsmötet 2010 är det den nya styrelsen som bör bedöma detta.

Sammanfattningsvis kan sägas att många presumtiva nyföretagare har deltagit vid informationsträffar, har genomgått nyföretagarutbildning och startat många nya företag. Från näringslivet har också många engagerats som coacher och handledare, något som ofta uppfattats mycket positivt av båda parter.
Tomas Persson har gjort en utmärkt insats både som rådgivare, informatör och utbildare. Han har också bidragit positivt i det gemensamma utvecklingsarbetet inom Jobs & Society”.

Nils-Bertil Wickberg, maj 2011