Centralort - förslag

 

Vi vet att vi lever i en tid då besluten såväl politiskt, men även från näringslivet sida, tas på en helt annan ort än där verksamheten bedrivs Det inte alltid säkert att det är av rationella skäl som en åtgärd kommer till stånd.  I politiska sammanhang kan det vara ideologin eller partipiskan som styr. Men detta kan också gälla inom näringen. Därför är det viktigt med ett kraftigt lokalt engagemang som innehåller sakliga argument. Det har kallats för bypolitik men sanningen är den, att det har är ett vällovligt syfte för att kunna överleva, fortsätta driva och utveckla verksamheter på hemorten Därmed inte sagt utan det behövs samarbete på olika nivåer.
Histotiskt sett har följande hänt:
Länsstyrelsen i Skaraborgs län presenterade 1987 ett förslag till Gemensam grundsyn för det regionala utvecklingsarbetet i Skaraborgs län samt Landstingets strategiska plan för utveckling av näringslivet i Skaraborgs län.I denna framhölls bland annat att Skövdes roll som centralort måste hävdas med kraft. Skövde skall som centralort kunna jämföras med städer som Jönköping och Västerås. Huvudkontor bör placeras i Skövde. Utbyggnad av trafikflöden skall dras via Skövde. Omslags-bilden visar på att Lidköping skulle hamna  en bit vid sidan av. Mycket tydde på att vår bygd var den som fick för lite del av framtida möjligheter

Dokumentet remitterades till Näringslivskommittén i Skaraborgs Län, som var remissorganet för länets hela näringsliv. Vi i västra Skaraborg hade 10 av 30 röster i denna kommitté. Alla i styrelsen var mantalsskrivna i Skövde. Dessutom bestod kommittén av många representanter för företag i Skövde delade huvudparten av kommittén mycket av vad som stod i texten.Följden blev att länskommittén välsignade förslaget. Det innebar att vi från Lidköpings sida tvingades agera och skrev en egen remiss i full enighet med vår kommunala ledning . Efter detta agerande lämnade vi länets Näringslivskommitté.
Ett utdrag ur NLKs remissvar framgår nedan.

NÄRINGSLIVSKOMMITTÉN I LIDKÖPING

Yttrande till Länsstyrelsen över gemensam grundsyn.

Yttrandet avser
-          Gemensam grundsyn för det regionala utvecklingsarbetet i Skaraborgs län
-          Landstingets strategiska plan för utveckling av näringslivet i Skaraborgs län 

Inledning
Näringslivskommittén i Lidköping lämnar detta remissyttrande mot bakgrund av att vi inte har samma uppfattning som Näringslivskommittén i Skaraborgs län. Vi har koncentrerat vårt yttrande till de frågor vi anser kontroversiella.
En grundsyn som inte kan vinna en bred uppslutning i länet är sannolikt sämre än ingen grundsyn alls. Den kommer inte att kunna genomföras med kraft och massmedia kommer att utnyttja den för att sprida bilden av ”Skaraborgs, splittringens län”.
För att en grundsyn ska få bred uppslutning bör den byggas upp från gräsrotsnivå.

Sammanfattning
Mot den bakgrund som tecknats ovan går Näringslivskommittén i Lidköping emot vissa delar i grundsynen.
”Skövdes roll hävdas om man på längre sikt vill få balans med länscentra i andra län”
För att få denna balans krävs att Skövdes befolkning måste fördubblas. Grundsynen visar inte på hur detta skall kunna ske annat än genom minskning av befolkningen i övriga länets kommuner.
I Landstingets strategiska plan formuleras följande strategi:
”En insikt om att vissa övergripande funktioner inom utbildning, kommunikationer, kultur samt kommersiell och teknisk service måste koncentreras till Skövde, om länet som helhet skall klara konkurrenser, med tillväxtcentra i omvärlden”
Näringslivskommittén i Lidköping konstaterar att såväl grundsynen som den strategiska planen saknar kvalificerad analys som leder till ovan redovisade strategier. Ej heller finns någon form av konsekvensanalyser. Dessa strategier leder inte till framgång. Ett genomförande skulle för näringslivet i västra länsdelen leda till mycket skadliga verkningar och länet som helhet skulle försvagas.
Vi förordar att länets nuvarande ortsstruktur bibehålls och utvecklas. En grundsyn och strategisk planering med denna inriktning bör skyndsamt utarbetas. I ett sådant arbete vill vi gärna medverka samt i en positiv anda samarbeta med länsstyrelse, landsting och övrigt näringsliv i länet.

 Lidköping den 24 september 1987
Styrelsen för Näringslivskommittén i Lidköping

Genom vårt agerande kom det senare en reviderad grundsyn för Skaraborgs Län. Men när Regionen bildades så försvann idén med centralorter. Men det fanns en skrivning där man främst tillskrev orterna Göteborg, Trollhättan, Borås och Skövde en särskild roll. Främst inom sjukvården och den omdebatterade strukturutredningen med ytterligare centraliseringar. Det finns också en skrivning om de trafikpolitiska målen där man skriver att Lidköpings lokala arbetsmarknad bör tillföras Skövderegionen.

Det förutsattes att kommunikationerna med Skövde måste förbättras Främst från Vara, Essunga och Vänerkommunerna.  Kinnekullebanan stod bland de nedläggningshotade transportsystemen. 
Några önskemål om väg 2602 fanns inte omnämnt och förutom E 20 fanns inga vägar över länsgränserna.

Nu står våra politiker inför ett nytt beslut att lansera Skövde som centralort, förutom den roll Skövde redan har.
Men i så fall för vad och vem och vad skulle det innebära i beslutsprocessen och vid fördelning av regionala medel?

 Vi kan konstatera:
-  Att Skövde idag har en centralroll när det gäller Högskolan. Men kanske inte för Vara-  Essunga –Grästorp.  Där Trollhättan ligger bättre till. Skara har också en akademisk utbildning genom SLU och i Lidköpings finns CIEL och Högskola On line.
- Att Skövde har en centralroll när det gäller persontransporter. Men inte för södra delen av Skaraborg som idag har snabbtåg till såväl Stockholm som Göteborg genom Kinnekullebanans återstart. En produkt av kommunerna i västra Skaraborg plus Mariestad. Med framtida möjligheter att komma till Göteborg och Oslo via Trestad . Centrum för väggods är förlagt till Skara. En placering som vi tillsammans med kommunen agerade för och gickemot placering i Skövde utan direkt anslutning till E 20
- Att Skövde har en viss roll som utpost för regionen för bl. a Västtrafik . Men Domkyrka, Museum, Bibliotek mm finns i Skara och Vägverket och Länsstyrelsens filialer finns i Mariestad
- Att Skövdes roll som centralort för flyget finns inte. Verksamheten är nedlagd
- Att Skövdes roll som centralort för en daglig tidning. Det kanske stämmer när det gäller östra Skaraborg men NLT har valt en annan väg genom samarbetet med GP
- Att Skövde är centralort när det gäller lokala arbetsmarknaden. Det stämmer när det gäller Östra Skaraborg däremot finns Lidköping som ett lokalt område med 70 000-100 000 personer, Men detta vill nog regionen ändra på.
- Att Skövde är en centralort inom sjukvården. Det stämmer när det gäller specialistsjukvården. Men Lidköpings har genom sjukhuset egna agerande fått ökad självständighet. Där ”centralorten” haft andra planen. Ambitionen är en ökad självständighet och närsjukvårdsprojektet med med ett akutsjukhus i Lidköping

Listan kan göras lång om man följer upp vad som planerades och vad som skett. Vi kan också konstatera att det växer fram samarbeten som är naturligt baserade mellan kommunerna och dess organisationer såväl i Västra som Östra Skaraborg.

Varför kommer frågan upp på nytt ? 
Vi vet ju att Skövde har en vis central roll. Det respekterar vi.  Men att flytta väl fungerande verksamheter i ett Skaraborg gagnar ingen mer skatteintäkten i ”centralorten”.  Är det så att våra politiker i regionen vill ha fyra orter där medel enkelt kan fördelas och där remissvar inhämtas ?

 Men det kan ju också vara så att det finns argument som vi inte känner till som kan ge förklaring till våra politikers plötsliga agerande ?

I början på mars 2006 kom ett utspel från Västsvenska handelskammaren. i NLT den 16 mars kunde vi läsa en insändare där Västsvenska Handelskammaren som lyriskt beskriver vikten av att Lidköping läggs till Skövde arbetsmarknadsregion. Detta är inte en ny fråga. Det har funnits med i länsplanen sedan regionen bildades. Lidköpings arbetsmarknad beräknas till V:a Skaraborg fram förallt  Götene-Lidköping-Vara. En regionen som har haft en av de bästa utvecklingar i Sverige.
I länsplanen beskrev man Skövde regionen på följande sätt:
Planeringsförutsättningarna i Skaraborg är potentiellt goda. Dagens Skövderegion omfattar större delen av kommunerna i centrala Skaraborg.  Undantagen är ”Vänerkommunerna ”  Lidköping Götene och Gullspång samt Vara. En målsättning för en förstorad Skövderegionen  kan vara att via förbättringar av infrastrukturen integrera de nämnda kommunerna i Skövde arbetsmarkandsregion och göra stora delar av Skaraborg till en sammanhängande regional arbetsmarknad.
Detta förutsätter en förbättring av väg 49.  En höjd standard på E 20 norr om Skara förbättrar för Vara och Essunga kommuner. En utbyggd trafik på stambanan med fler stopp innebär en stor potential för en vidgad arbetsmarknad.
I linje med vad som nämns i förutsättningarna så byggs väg 49 om till motorväg, med start nästa år En första etapp till Axvall och Sommarland med två påkostade trafikplatser i form av två broar.  En med anslutning gamla Skaravägen syd om Axvall och en vid Axvall. Detta är givetvis bra Men man kan ifrågasätta om det är rätt att bygga en dyrbar bro för 15 mkr där gamla Skaravägen ansluter och där flödet beskrivs som 0 från denna vägstump. Hade det inte varit på sin plats att Kvänumsborna fått sin trafikplats där de får passera E 20 med flöde 4000 Kton per år. 
Att man talar sej varm för en stråkväg Trollhättan-Lidköping-Skövde-Karlsborg. Är ju också ett led i vad som säjs ovan och är till gagn för en större Skövderegion. Det kan ha sina fördelar men vi har ett annat stråk som vi anser är viktigare med det dubbla flödet och det är Götene-Lidköping-Trollhättan (Göta älvdal). Denna väg vill skjutas på. I detta första stråket hamnar vi i Hjo och Vätterm men det senare för oss ut till andra regioner och länder

Gäller dessa förutsättningarna fortfarande ? 
Frågan var om Västsvenska handelskammaren diskuterat frågan med näringslivet i Lidköping och Västra Skaraborg och vilken uppfattning finns det hos de lokala organisationerna ? Svaret på denna fråga var att några kontakter inte tagits.

----------------------------------------------------
 Saxat ut Lidköpingsnytt 20041014

Ny politisk plattform sätter Skövde i Skaraborgs centrum
Alla 15 kommuner i Skaraborg skall samarbeta för att Skövde utvecklas som centralort enligt ett förslag till en ny politisk plattform. Plattformen har utarbetats av Skaraborgs alla kommunal- och oppositionsråd.
I förslaget står även att kommunerna inte skall konkurrera med varandra om arbetskraft, boende, utbildningar och etableringar utan i stället skall samsyn och starka lösningar skapas genom dialog.
Åtminstone på papperet syns det som om Plattform Skaraborgs Stad - som handlingen kallas - stärker Skövde, och att andra kommuner i Skaraborg inte skall konkurrera med verksamheter som kan komma att förläggas till Skövde.
För Lidköping har kommunalrådet Kjell Hedvall och oppositionsrådet Carin Lexmon medverkat i utarbetandet av Plattform Skaraborgs stad.
- Vi är överens om att vi har en stark positiv framtidstro på ett starkt utvecklat skaraborg, står det i den första attsatsen. Avsikten är att stärka förtroendet mellan politikerna i kommunen. Skövdes roll som centralort slås fast, för det gagnar utvecklingen hela Skaraborg och i samma attsats står att man tillsammans skall utveckla de positiva livsmiljöerna i alla 15 kommuner.
- Kommunerna måste samspela och förstärka varandra och bidra till en konkurrenskraftig helhet, står det i Plattform Skaraborgs stad. Plattformen skall vara ett verktyg och ett sätt att jobba i den strukturomvandling som pågår.
- Näringslivet utvecklas och byter ansikte och kraven på anpassning, produktutveckling och arbetskraft ökar. Det gäller att hänga med i utvecklingen och se till att människor och näringsliv har de bästa förutsättningarna i vår region.
Kommunerna skall bl a samverka om infrakstruktur, om näringslivet och hållbara transporter, samordna utbildningen mellan gymnasieskolor, högskolor och universitet samt samverka inom turism- och besöksnäring.
I nästa vecka kommer handlingen att diskuteras i en politisk nämnd i Lidköping - då Kjell Hedvall och Carin Lexmon tar upp ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott.

-------------------------------------------------------
Några funderinga av Börje 7 dec 2005
CENTRALORTEN
Vi vet att vi lever i en tid då besluten såväl politiskt , men även från näringslivet sida,  tas på en helt annan ort än där verksamheten bedrivs Det inte alltid säkert att det är av rationella skäl som en åtgärd kommer till stånd.  I politiska sammanhang kan det vara ideologin eller partipiskan som styr. Men detta kan också gälla inom näringen. Därför är det viktigt med ett kraftigt lokalt engagemang som innehåller sakliga argument. Det har kallats för bypolitik men sanningen är den , att det har är ett vällovligt  syfte för att kunna överleva, fortsätta driva och utveckla verksamheter på hemorten Därmed inte sagt utan det behövs samarbete på olika nivåer.
Jag har ägnat några timmar åt att fundera vad har skett och vad har vi gjort i vår kommitté. Jag går 20 år tillbaka i tiden:

Det kom ett påbud om en ny Grundsyn för Skaraborgs Län. Dokumentet remitterades till Näringslivskommittén i Skaraborgs Län, som var remissorganet för länets hela näringsliv .Vi i västra Skaraborg hade 10 av 30 röster dessutom vara alla i styrelsen mantalsskrivna i Skövde. Följden blev att länskommittén välsignade Vi tvingades agera och skrev en egen remiss i full enighet med vår kommunala ledning . Efter detta agerande lämnade vi länets Näringslivskommitté.
Senare kom det en reviderad grundsyn för Skaraborgs Län, men när Regionen bildades så försvann idén med centralorter. Men det fanns en skrivning  där man främst tillskrev orterna Göteborg, Trollhättan, Borås och Skövde en särskild roll. Främst inom sjukvården och den omdebatterade strukturutredningen med ytterligare centraliseringar. Det finns också en skrivning om de trafikpolitiska målen där man skriver att Lidköpings lokala arbetsmarknad bör tillföras Skövderegionen. Det förutsattes att kommunikationerna med Skövde måste förbättras Främst från Vara, Essunga och Vänerkommunerna.  Kinnekullebanan stod bland de nedläggningshotade. transportsystemen.  Några önskemål om 2602 fanns inte omnämnt och förutom E 20 fanns  inga vägar över länsgränserna.

Nu står våra politiker inför ett nytt beslut att lansera Skövde som centralort , förutom den roll Skövde redan har. Men i så fall för vad och vem och vad skulle det innebära i beslutsprocessen och vid fördelning av regionala medel. Vi kan konstatera:
- Att Skövde idag har en centralroll när det gäller Högskolan. Men kanske inte för Vara-  Essunga –Grästorp.  Där Trollhättan ligger bättre till. Skara har också en akademisk utbildning genom SLU och i Lidköpings finns CIEL  och  Högskola On line.
-
 Att Skövde har en centralroll när det gäller persontransporter. Men inte för södra delen av Skaraborg som idag har snabbtåg till såväl Stockholm som Göteborg genom Kinnekullebanans återstart. En produkt av kommunerna i västra Skaraborg plus Mariestad. Med framtida möjligheter att komma till Göteborg och Oslo via Trestad . Centrum för väggods är förlagt till Skara. En placering som vi tillsammans med kommunen agerade för och gick emot placering i  Skövde utan direkt anslutning till E 20
-
Att Skövde har en viss roll som utpost för regionen  för  bl. a Västtrafik .
Men Domkyrka, Museum, Bibliotek mm finns i Skara och Vägverket och Länsstyrelsens filialer finns i Mariestad
-
 Att Skövdes roll som centralort för flyget finns inte. Verksamheten är nedlagd
-
Att Skövdes roll som centralort för en daglig tidning. Det kanske stämmer när det gäller östra Skaraborg men NLT  har valt en annan väg  genom samarbetet med GP
-
Att Skövde är centralort när det gäller lokala arbetsmarknaden. Det stämmer när det gäller Östra Skaraborg däremot finns Lidköping som ett lokalt  område med 70 000-100 000 personer, Men detta vill nog regionen ändra på.
-
Att Skövde är en centralort inom sjukvården. Det stämmer när det gäller specialistsjukvården. Men Lidköpings har genom sjukhuset egna agerandefått ökad självständighet. Där ”centralorten” haft andra planen.
Ambitionen är en ökad självständighet och närsjukvårdsprojektet med med ett akutsjukhus i Lidköping

Listan kan göras lång om man följer upp vad som planerades och vad som skett. Vi kan också konstatera att det växer fram samarbeten som är naturligt baserade mellan kommunerna och dess organisationer såväl i Västra som Östra Skaraborg.

Varför kommer frågan upp på nytt ? 
Vi vet ju att Skövde har en vis central roll. Det respekterar vi.  Men att flytta väl fungerande verksamheter i ett Skaraborg gagnar ingen mer skatteintäkten i ”centralorten”.  Är det så att våra politiker i regionen vill ha fyra orter där medel enkelt kan fördelas och där remissvar inhämtas ? Men det kan ju också vara så att det finns argument som vi  inte känner till som kan ge förklaring  till  våra politikers plötsliga agerande
Ett är säkert och det är att vi lever i en snabbt förändrad värld men det gäller att inte bli fartblind /Börje