Stadgar

§ 1 Syfte

Näringslivet i Lidköping är en intresseorganisation som driver vissa för företag och organisationer gemensamma frågor. Det övergripande syftet är att förbättra samhällsservice och infrastruktur så att näringslivet i kommunen ges möjlighet att utvecklas. För att klara en förbättrad infrastruktur skall också ett samarbete ske över kommun och länsgränser.
Med gemensamma intressefrågor avses bl. a:
Företagsklimat - Kompetensutveckling - Kommunikationer - Hälso-och sjukvård -  Marknadsföring  och profilering av kommunen - Bostad Miljö - Mark och lokaler - Energi och miljö
Andra intressefrågor beslutas av årsmötet

§ 2 Ledamöter 
Ledamöter i Näringslivet i Lidköping skall vara företrädare för lokala företagarsammanslutningar i kommunen och enskilda företag med verksamhet inom Lidköpings kommun. Det är även tillåtet för företag utanför kommungränsen att begära medlemskap. Näringslivet i Lidköpings ledamöter representerar respektive medlemsföretag eller organisation. Även personer som lämnat sin aktiva tjänst kan kvarstå som medlem i Näringslivet i Lidköping..
Ledamot i Näringslivet i Lidköping är normalt företagsledaren eller platschefen i respektive medlemsföretag. Är företagsledaren förhindrad att närvara är det upp till varje företag att utse annan representant från företaget. Organisationer och sammanslutningar utser representant som blir ledamot i Näringslivet i Lidköping. Bland de större företagen och organisationerna är det tillåtet att utse två ledamöter.
Ledamotskapet gäller så länge respektive företag är medlem i Näringslivet i Lidköping.

§ 3 Antalet ledamöter
Näringslivet i Lidköping skall bestå av lägst 15 ledamöter.

§ 4 Nya ledamöter
Medlemsföretag tas in under löpande verksamhetsår. Styrelsen beslutar fortlöpande om inträde av ny medlem samt lämnar rapport om medlemsförändringar vid nästkommande årsmöte.

§ 5 Årssammanträde
Ordinarie årssammanträde hålls under första kvartalet varje år. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senats 3 veckor före mötet.

§ 6 Dagordning vid årssammanträdets
Vid årssammanträdet skall alltid följande punkter behandlas:
a. Årsredovisning ( Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition, Resultaträkning, Balansräkning, Budget för nästkommande år, medlems- och serviceavgifter)                                                
b. Revisionsberättelse
c. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
d. Rapport om medlemsförändringar                                                              
e. Val av styrelseledamöter. Personval.
f. Val av revisorer
g. Val av valberedning
h. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelse och förslag till kommande verksamhetsårs projekt och målsättningar.  

§ 7 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av högst 10 ledamöter varav 4 ledamöter från de lokala organisationerna i Lidköping som Företagarna, Svensk Handel, LRF och Fastighetsägarna.(3 ledamöter tillsammans väljs av Företagarna och Köpmännen)
Näringslivet i Lidköpings ordförande är tillika ordförande i styrelsen. Styrelsen utser ordförande, kassör, sekreterare, verkställande utskott m.m. Ordförande, sekreterare och kassör väljs på två år medan övriga ledamöter väljs på ett eller två år. Vartannat år väljs ordförande, sekreterare och 3 - 4 ledamöter.

§ 8 Förvaltning och ekonomi
Styrelsen ansvarar för Näringslivet i Lidköpings förvaltning och ekonomi. De ekonomiska transaktionerna skall handläggas av kassören och utbetalningar av kostnader skall attesteras av ordföranden och i dennes frånvaro av vice ordförande. 

§ 9 Arbetsgrupper
I linje med beslut vid årsmötet om kommande verksamhetsårs aktiviteter utser styrelsen ledamöter i arbetsgrupperna och övriga resurspersoner. Till ledamöter av sådan arbetsgrupp kan även utses personer som inte är ledamöter av Näringslivet i Lidköping. Styrelsens  ambition skall vara att få ett så brett engagemang som möjligt i arbetsgrupperna.

§ 10 Sammanträden
Näringslivet i Lidköping sammanträder minst två gånger per år varav årsmötet och Företagardagen kan utgöra sådana tillfällen. Kallelse till sammanträden bör utgå senast två veckor före sammanträdet. Föredragningslista skall utsändas tillsammans med kallelsen. Extra sammanträde med Näringslivet i Lidköping sker om så anses nödvändigt eller då så begärs av minst fem ledamöter. Styrelsen har 4-5 ordinarie sammanträden per år. 

§ 11 Enkel majoritet
Beslut inom Näringslivet i Lidköping fattas med enkel majoritet.

§ 12 Protokoll
Vid årsmöte och styrelsens möten skall föras beslutsprotokoll. Protokollet skall underskrivas av sekreterare för mötet och justeras av ordföranden.

§ 13 Avgifter
Medlemsavgift: Samma belopp för alla medlemmar. Avgiften är avsedd att i första hand täcka kostnader för porto och information till medlemmarna. Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet.
Serviceavgift: För täckande av kostnader för köpta tjänster från fristående konsultbolag, kontorskostnader mm uttas en serviceavgift vars storlek beror på medlemmens omsättning och antalet anställda. Serviceavgiften fastställs vid årsmötet.

§ 14 Undertecknade
Näringslivet i Lidköpings offentliga handlingar undertecknas av ordföranden och i dennes frånvaro av vice ordförande.   

§ 15 Näringslivet i Lidköpings upplösning
Uppstår fråga om Näringslivet i Lidköpings upplösning erfordras för beslut om sådan upplösning att minst 2/3 av ledamöterna är ense därom och att sådant beslut sker å två på varandra följande sammanträden med Näringslivet i Lidköping.

Lidköping 2007-02-27 
På uppdrag av styrelsen
Berndt Gustafsson, sekreterare