Mål och visioner

Utvecklingsvision 91 - Gemensam utvecklingsvision för Lidköpings kommun och Näringslivskommittén i Lidköping

- Nulägesbeskrivning
- Omgivningarnas möjligheter
- Lidköpings möjligheter
- Strategier

Antal nya invånare             + 1 500
Antal nya arbetstillfällen     +   750
Antal nya bostäder             +   500

Lidköping skall utvecklas genom att:
-
 öka våra relationer västerut för att gemensamt skapa en grundkompetens inom tillverkande industri och företagsservice.
- vidareutveckla en god infrastruktur för kommunikationer med sjö-, tåg-, väg-och flygtransporter.
- bibehålla och utveckla sjukvården i Lidköping i samverkan med Landstingen i regionen.
- utveckla ett kunskapscentrum inom produktionsteknik och produktutveckling i samverkan mellan företag, gymnasie-och högskolor.
- utveckla ett kunskapscentrum för livsmedelsprodukter i samverkan mellan råvaruproducenter, förädlingsindustrier, förpackningsindustrier och distributionsföretag samt utbildning och forskning.
- skapa förutsättningar för ett kraftigt ökat bostadsbyggande i nya attraktiva lägen längs Vänern.
- förnya den kommunala verksamheten genom effektivisering och omprioritering till områden som gynnar utvecklingen av invånarantalet.
- öka samverkan mellan kommunen och näringslivet för att uppnå de tecknade målen.
- öka samverkan inom ”Sexstadsregionen” för att uppnå stordriftfördelar inom arbetsmarknad, produktion, kommunikationer och service.
- utveckla infrastrukturen med en ny järnväg mellan trestad och stambanan över Lidköping.

Ett Utvecklingsavtal undertecknades den 8 maj 1991 av kommunalråd Sture Hjalmarsson och NLKs ordförande Leif Elm - se pdf

 

 

Strategisk plan 2002-2010.                Bläddra
 

Vision och allmänna mål i dokumentet i sammandrag:

INRIKTNING/”AFFÄRSIDÉ”
Lidköping skall vara en mycket vacker, trivsam och trygg kommun med ett näringsliv i ständig tillväxt.

VISION
Lidköping skall utvecklas till att vara en av de 5 bästa kommunerna i Sverige när det gäller         
- näringslivets tillväxt
- samarbetet kommun-näringsliv
- företagstäthet

 

 

 


Intervju med Rolf Hermansson
Strategisk plan 2002-2010

 

 KOMLETTERANDE STRATEGIPLANER
En uppdaterad strategi för perioden 2007-2010 enligt följande:

Näringslivet i Lidköping tillvaratar medlemsföretagens intressen och skall verka för att stärka och utveckla näringslivet i kommunen genom
- att utveckla och förbättra företagsklimatet genom att i samverkan med kommunen verkställa den gemensamma handlingsplan som gäller för 2007-2010.
- att erbjuda kommunen näringslivets erfarenhet och synpunkter på hur kommunen kan göras mer attraktiv för både företag och invånare.
- att aktivt medverka till att marknadsföra kommunen som en framtidskommun.
- att utveckla och driva forum för effektiva nätverk och ökad samverkan mellan företag i kommunen
- att vid behov särskilt fokusera på och driva för näringslivet och kommunen gemensamma frågor gällande t.ex. kommunikationer, kompetensutveckling etc. 
2008

Strategisk inriktning

Näringlivet i Lidköping skall verka för att stärka näringslivet i kommunen genom bl a

- att i samverkan med kommunen genomdriva beslutat plan ’08-’10 för förbättrat företagsklimat (PDF plan kan ev biläggas)
- att erbjuda näringslivets erfarenhet och synpunkter på hur kommunen kan göras mer attraktiv för både företag och invånare, samt hur detta kan marknadsföras
- att utveckla och driva forum för förbättrade nätverk och ökad samverkan mellan företag i kommunen
- att, efter beslut i styrelsen, ytterligare driva gemensamma frågor, ex v gällande kommunikationer och kompetensutveckling, eller i sakfrågor som är aktuella