Framtidsplaner

                                  
Thomas Fröjd                                      
Nya samarbetsformer                            


Johan Källsson
Nya samarbetsformer

Presentation av arbetsgruppens förslag i januari 2012              
Bläddra

--------------------------------------------------------------

Sammanfattande anteckningar från informationsmöte juni 2011se program
Föredragande: Nils Engström och Thomas Fröjd

Lidköpings Näringsliv
- Förslag till former för ett bra samarbete mellan kommun och näringsliv

 Former för ett bra samarbete - Nils Engström

Vi definierar näringslivsklimat som allt som påverkar och sätter ramar för företagens verksamhet på orten och utveckling handlar om befintliga företags förmåga att växa på orten samt nya företags intresse att etablera sig på orten. 

Inget av dessa egenskaper är formellt ett kommunalt ansvar men idag är det en självklarhet att kommuner engagerar sig i att förbättra näringslivsklimatet eftersom det leder till utveckling av samhället.”Det är inte så att vi älskar företag mer än något annat, utan det är rentegoistiskt därför att ett gott företagsklimat är förutsättningen för attskapa välfärd. Det är därifrån skattepengarna kommer.”Harald Hjalmarsson kommunstyrelsens ordförande, Västerviks kommun

Inget av dessa egenskaper är heller näringslivets ansvar  men nyttan av ett gott samarbete är omvittnat och tillfaller i första hand företagen.
I brist på tydligheten i ansvar är min slutsats att det viktigaste för ett gott samarbete att någon av parterna påtar sig ansvaret med den andra partens uppriktiga stöd

Dynamisk samverkan

Kund och leverantör – sunt förnuft
- Kommuner ansvarar för att leverera goda förutsättningar till företagare och medborgare och lägger   grunden till välfärd: Utbildning, Infrastruktur, Etablering/tillstånd, Vård & omsorg, mm* Ansvaret för näringslivets tillväxt ligger i första hand hos företagen. 
- Brist på tillväxt beror troligen i första hand på oförmåga hos näringslivet men brister i kommunens förmåga att förstå och leverera goda förutsättningar till företagen kan utgöra hinder för tillväxt och skapa ett dåligt näringslivsklimat.

Näringslivet erbjuder arbetstillfällen och verksamhetsutveckling. Näringslivet växer främst av egen förmåga.  Ett expansivt och entreprenöriellt näringslivsklimat driver företag till tillväxt och skärper företagens konkurrenskraft.

Nyttan av samarbete

Samhället och synen på näringslivsklimat förändras. Samverkan mellan aktörer får ett ökat fokus och socialt kapital är ett begrepp som har blivit mer betydelsefullt. Lokal näringslivsutveckling anses vara en av faktorerna som bidrar till tillväxt i landets kommuner.Nyttan av ett bra näringslivsklimat uppträder i första hand hos företagen och kan mätas i företagens förmåga att växa. Förutsättningarna för ett bra samarbete mellan företagen är olika på olika orter men nyttan brukar vara insatsen värd. Näringslivet själva borde vara bäst skickade att avgöra vad som kan utveckla företagen, vilken insats och vilken förväntad nytta.Näringslivets samarbete med kommunen är avgörande för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Kommunen kan genom ett gott samarbete minska hinder för utveckling, stimulera till tillväxt och snabba på handläggningstider. Kommunerna har stort intresse av ett expansivt näringsliv och är ofta beredda att stödja utvecklingsplaner med både kompetens och finansiering.

Slutsatser
Näringslivets affärsmässiga fokus respektive kommunernas formella och demokratiska utgångspunkt kan göra det svårt att förstå varandra. Ömsesidig förståelse och respekt är grunden för framgångsrika samarbeten.
- Det gemsamma målet för samverkan är alltid näringslivets och ortens tillväxt
- Ingen enskild egenskap kan förklara ett gott näringslivsklimat – det är alltid kombinationer av goda egenskaper som skapar en stark kedja.
- Det är sällan sakfrågor som låg skatt eller låga avgifter som framhålls som skäl till framgång utan snarare ett bra samarbetet som leder till de goda exemplen
- De mest dynamiska kommunerna talar om näringslivet som en kund

 

NiL/Arbetsgruppens förslag - Thomas Fröjd  

Arbetsgruppen
- Thomas Fröjd, ordf, Fröjdia AB
- Petter Skantze, Nordic Hangers AB
- Ann- Britt Åström Hösli, G Åströms åkeri AB
- Johan Källsson, Erik Thun AB

Förslag till sammansättning av styrelse för ett Näringslivsbolag:
- Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter varav en är ordförande med utslagsröst.
- 4 av ledarmötena skall vara från näringslivet
- Ordföranden utses alltid från näringslivet.
- Två av ledarmötena skall vara dels, kommunstyrelsens ordförande samt
   kommundirektören.
- Styrelsen tillsätter/avsätter VD/Näringslivschef.
- Styrelsens uppdrag är att forma uppdragsbeskrivning för VD/Näringslivschef.

Uppdraget
- Verka operativt i Lidköping.
- Satsa på bärkraftiga projekt som kan leda till skörd.
- Samordna kommunens utbildningar och arbetsmarknadsinsatser gentemot
  företagens behov.
- Att utarbeta affärsplan för näringslivet-gemensamt dokument.
- Att öka förståelsen för ”laget framför jaget”.
- Sälja och marknadsföra näringslivet i Lidköping.
- Sälja och marknadsföra Lidköping, bra ort att etablera på.
- Vara bryggan mellan företagare och kommun.
- Etableringsfrågor.
- Möjlighet att delta i kommunala beslutsmöten rörande näringslivsfrågor.
- Delta i näringslivets mötes forum.
- Bidra till ett ökat samförstånd mellan kommunala tjänstemän och näringslivet

Nyttan av One Door
-
Ökat Inflytande i näringslivsfrågor.
- Konsultation i relationer med kommunen.
- Strategiska samarbeten.
- Påverkan på arbetskraft och utbildning.
- Etableringsfrågor.
- Marknadsföring.
- Snabbare handläggning i kommunala processer.
- Ett blomstrande näringsliv i tillväxt!

Kritiska framgångsfaktorer
-
Att attrahera de 15 största företagen som lokomotivföretag.
- Att 2/3 delar av företagen är med från start.
- Delägande och finansiering 50/50
- Acceptans för ”laget framför jaget”
- Att hitta rätt person för uppdraget som VD/Näringslivschef.

Vid anteckningarna
Berndt Gustafsson

 

 

Filer för nedladdning