Grundskolan

I Lidköping genomfördes 2008 ett nytt praokoncept som uppmärksammats av Svenskt Näringsliv. Alla elever i årskurs nio, trean på gymnasiet får välja ett företagsbesök inför kommande val av utbildning.

Företagsbesöket är uppskattat av elever och näringsliv Vi slår ihop årskurserna vid besöken vilket innebär samordningsvinster. 2004 gjorde vi omvärldsanalys som resulterade i en ny praoplan. Eleverna får följa en plan som ska hjälpa till att tratta ner alla tankar om framtida yrke till en konkret idé om vad man vill arbete med.

Gruppen som har arbetat med att titta över praon har varit allt ifrån representanter från näringsliv till olika yrkesgrupper i kommunen och där en grupp med rektorer studie och yrkesvägledare från grundskolan har varit de som arbetet fram den nya planen.
Konceptet startar i årskurs 5 med olika teman som handlar om arbetsliv och fortsätter med branschinformation i årskurs 7.
Eleverna kommer att gå ut på en veckas prao i årskurs 8 där eleverna skall ha ett tydligt syfte och mål med veckan. Veckan skall redovisas för skolan och för praoplatsen för att knyta ihop erfarenheter och syftet med prao veckan.
Det som uppmärksammats i Svenskt Näringsliv är att årskurs 9 och 3 på gymnasiet har fått möjlighet att träffa representanter för det yrke som man vill ha mer information om ute på valda arbetsplatser.

Vi hoppas besöken ska ge yrket ett ansikte och på så sätt hjälpa eleven till ett säkrare val med riktiga bilder från arbetslivet. Vi vill att eleverna ska vara väl rustade inför både val till gymnasieprogram och högskola

Naturvetenskap och Teknik i Barn & Skola 1-16 år – NOT-projektet 2004
 
Bakgrund                                             
”Naturvetenskaplig och teknisk utveckling är avgörande för ett konkurrenskraftigt kunskapssamhälle och för ekonomisk tillväxt. Allmän och specialiserad naturvetenskaplig och teknisk kunskap behövs ur ett medborgarperspektiv och ett allmänbildningsperspektiv.”

Det finns ett stort behov av en intensifiering av arbetet med undervisning och lärande i naturvetenskap och teknik i Barn & Skolas verksamheter.

Tillväxt Västra Skaraborg har utarbetat en projektplan ”Företagsamt lärande inom skolan i västra Skaraborg” för kommunerna i vårt område med syftet att få entreprenöriella aktiviteter att bli ett naturligt inslag i undervisningen och lärandet samt att utveckla samverkan mellan skolan och näringslivet i västra Skaraborg.

Vid årskiftet 03/04 tillträdde, Åsa Fouganthine, en tjänst som Natur- och teknikutvecklare på Barn och skola även kallat NOT. Här är utveckling av samarbetet med det lokala näringslivet och skolan en viktig del.

Sex kommuner i Västra Skaraborg; Lidköping, Skara, Vara, Götene, Essunga och Grästorp gick ihop och gjorde en gemensam ansökan som heter Företagsamt lärande i grundskolan.

Ur detta mindre nätverk med dessa kommuner ingår Åsa som resursperson i ett än större nätverk där ytterligare kommuner från HELA Västra Götalandregionen ingår.

Resurspersonerna som anställts har samma mål:

Det finns en mängd koncept att ta till för att lyckas med uppgiften. Åsa jobbar på bred front och har många bollar i luften. Insatser måste drivas målmedvetet och genom hela skolsystemet. Både elever och lärare behöver stöd i att upprätthålla ett intresse för naturvetenskap och teknik och samtidigt få inspiration till entreprenörskap och företagande.

Förutom att ordna med fortbildning, besöka enheter och belysa uppgiften, samverka med andra förvaltningar, nätverk och organisationer så har Åsa under våren och hösten 2004 förankrat NTA (natur och teknik för alla) som är ett koncept med både material och utbildning till de lärare som ska jobba med det. Det är till dessa undervisningslådor som NLK:s bidrag gått till.

En låda kostar i snitt 4 000:-och under en treårsperiod räknar vi med att köpa in 30-40 lådor som sen ska cirkulera till klasser i Lidköpings skolor. Företagen i NLK får ha sin logga på själva materiallådorna.

Det fortsatta arbetet: 
Resurspersoner, i lilla nätverket för de 6 kommunerna, tittar redan nu på hur de ska få projektet att leva kvar. Det är på tok för kort tid med 1,5 år. Att förändra skola och ge pedagoger rätt input är en process och tar tid. Det vet alla och mycket av det som finns i NOT-dokumentets strategi är endast påbörjat.

Att utveckla samarbetet mellan skola - näringsliv tar också tid och kraft som ska finnas hos båda parter. Vi är på god väg. En översikt över vilka skolor som har något samarbete med något företag ser lite tunt ut.    

Det finns ett koncept som heter Kommunal Entreprenörs- och Teknikskola där målgruppen är elever i grundskola och gymnasium. Verksamheten bygger på praktisk tillämpning av teknik. Material och pedagogik ska tilltala både tjejer och killar samt stimulera kreativiteten och uppmuntra till utforskning av tekniska principer och mekanismer. Jag tycker att det skall kunna stärka den första länken i en entreprenöriell kedja. Vi har Ideum, Chalmers entreprenörskola och Entrepreneering. Det skulle vara fantastiskt om vi kunde täcka upp och ge de yngre individerna möjlighet att utveckla sina tekniska intressen tidigt.  .

Ett samarbete mellan Företagsamt lärande och Västsvenska Industri- och Handelskammaren har upprättats. Västsvenska Industri-och Handelskammaren jobbar dels med projektet AKTIV som innebär att de bjuder in skolfolk till föreläsningar och studiebesök samt med projektet HANDSLAGET som innebär att de jobbar med fadderföretag till skolklasser. Verksamheten har fått projektpengar från Sparbankstiftelsen i Lidköping.

Finansiärer NOT                                  2004             Janunari- juni 2005
Kommunen                                          130 000          181 000       
Västra Götalandsregionen                     339 000            54 000        
Näringslivskommitten                             38 000

Skolprojekt "Utveckling av entreprenörskapande nätverk"
I slutet av 1998 startade ett skolprojektet ”Utveckling av entreprenörskapande nätverk” som är ett samverkansprojekt mellan Lidköping, Skara, Götene och Skövde. Projektet genomförs med stöd från NUTEK. Representant för Lidköpings näringsliv/NLK var Berndt Gustafsson och som samtidigt var ordförande i projektets styrgrupp.

”Näringslivet och den offentliga sektorn vill se en skola som utvecklar viljan och förmågan hos ungdomar att kunna fungera som egna entreprenörer i egna företag eller inom företag och organisationer”.

Projektets övergripande mål är att stödja ett pedagogiskt förhållningssätt som främjar utvecklingen av entreprenörskap i skolan.

Projektets målgrupp är elever och aktuella aktörer från näringsliv och skola i kommunerna Lidköping, Götene, Skara och Skövde. Fokus skall ligga på grundskolan men helhetsperspektivet kräver att även förskola och gymnasium berörs.

Projektet planeras och genomförs av en styrgrupp bestående av
Berndt Gustafsson, ordf, och repr för näringslivet i Lidköping
Ove Littorell, ordf  i Skara Näringslivsförening
Marianne Perserius, rektor i Götene kommun
Lennart Karlsson, skolchef i Skövde kommun

Projektet som består av fyra delprojekt med representanter från näringsliv och skola i de fyra kommunerna. De fyra projekten är:
-  Problembaserat lärande – ansvarig Lennart Karlsson
-  PRAO i nya former – ansvarig Magnus Kroon, Skaras Näringslivsförening
-  Fadderföretag för skolan – ansvarig Marianne Perserius
- Samverkan näringsliv – skola – ansvarig Lennart Albertsson, FR Lidköping.

Resultatet av projektet finns redovisat i en slutrapport till NUTEK. Projektet avsatte inte några djupare effekter men medverkade ändå till att diskussionerna om entreprenörskap kom igång i skolan. PRAO-verksamheten fick några nya infallsvinklar och nya idéer som var mycket positiva. Marknadsföringen av resultaten av projektet hade kunnat varit mer effektiva om ett samlat grepp hade tagits och att ytterligare resurser hade avsatts för ändamålet.