CIEL

CIEL - Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping  

Bakgrund
Den 3 februari 2004 fattades ett beslut i Lidköpings Kommunstyrelse om att starta en unik utbildning -  CIEL- Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping.
Beslutet hade föregåtts av ett utredningsarbete av Leif Eriksson, Lidköpings kommun och av Rolf Hermansson, Näringslivskommittén i Lidköping.

Förslag till beslut:
" Kommunstyrelsen beslutar att följande inriktningsbeslut som skall utgöra underlag för framtagandet av ett slutligt beslutsunderlag.till kommun­fullmäktige
Ställa sig bakom den presenterade inriktning på en samlad verksamhet för Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping, CIEL, med lokalisering till f d Ågårdsskolans lokaler.
Tillsammans med Västra Götalandsregionen och Chalmers skapa förutsätt­ningar för en etablering av en filial till Chalmers Entreprenörskola i Lidköping i enlighet med inriktningen i förstudien.
Indikera en finansiering med 500.000 kronor för uppstarten under 2004 och därefter 1 Mkr per år i budget för 2005, 2006 och 2007 till Chalmers Entreprenörskola
Tillsammans med Civilingenjörsförbundet, Ingenjörssamfundet och Svenska Uppfinnareföreningen bilda CIEL AB i enlighet med inriktningen i CIEL­förutsättningar, stomme till affärsplan och indikera en insats i form av aktiekapital på 600.000 kr
Med förstudien från Chalmers, sektionen för arkitektur och fastighets­kontorets kostnadskalkyl för ombyggnaden och hyreskalkyler uppdra åt Fastighetskontoret projektera en ombyggnad av Ågårdsskolan som skall ligga till underlag för slutligt investeringsbeslut. I denna projektering skall också Lilla Broholmsskolans behov av ytterligare lokaler beaktas".

Underlag till beslutet framgår av Yttrande, diarinummer 752 KS - se pdf samt Chalmers Entreprenörskolas förstudie - se pdf

En högskola i Lidköping

Bakom CIEL stod Tillväxtrådet i Lidköping som var ett samverkansorgan mellan näringslivet och Lidköpings kommun.
Verksamheten finansierades huvudsakligen av kommunen, Sparbanksstiftelsen Lidköping och Västra Götalandsregionen.
 
Uppgiften var att skapa ett centrum för tillväxt med fyra kvalificerade utbildningar i samma byggnad.
                                                                                                        
 * Uppfinnarskolan Idéum, som drevs av Svenska Uppfinnarföreningen - läs mer under rubriken Idéum
                                                                                                                                       
* Entreprenörsprogrammet Entrepreneering, som drevs av Linköpings universitet.
                                                                                                                       
* Masterprogrammet Chalmers entreprenörskola, som drevs av Chalmers Högskola.
                                                                                                                      
* Utbildning av Innovationsingenjörer

CIEL samarbetar med Civilingenjörsförbundet, Ingenjörssamfundet och Svenska Uppfinnarföreningen samt Innovation Västra Götaland, ALMI, Connect Väst, Exportrådet, Västsvenska Industri-och Handelskammaren och ett flertal företag i Lidköpingsregionen.

Uppgiften för CIEL var att utveckla produkter och företag med Lidköping som bas.
Många kreativa personer och många fräscha produktidéer under samma tak. Det borde kunna bli något bra. Det var också tanken bakom CIEL. Förhoppningen var att utbildningen inom CIEL skulle bidra till att nya produkter och företag erövrar marknaden med Lidköping som bas.
Detta skulle ske med hjälp av högskolekompetens från Chalmers Tekniska Högskola och Linköpings universitet.

33 miljoner satsades på att bygga om gamla Ågårdsskolan till ett hus där människor inte bara utbildas utan även träffas, byter idéer och utvecklas genom detta.

En styrelse tillsattes med följande representanter:
Sune Hilstad, Ingenjörssamfundet, ordf
Wanja Bellander, Svenska Uppfinnarföreningen
Ingegerd Dirtoft, Civilingenjörsförbundet
Rolf Hermansson, Näringslivskommittén, vice ordf
Kenth Lindström, Lidköpings kommun
Styrelsen tillsatte senare en Vd.

Uppfinnarskolan Idéum hade redan när CIEL startade varit igång i Lidköping i två år. Den är Sveriges enda uppfinnarskola i internatform.
Elever går en ettårig utbildning där man uppfinner, säkrar idén och hur man gör affärer av den. Kravet på eleverna är att de har en idé med sig vid kursstarten.
En tredjedel av undervisningen sker i internat i Lidköping och två tredjedelar på distans till hemmaorten - läs mer under rubriken Idéum.

Entreprenörskapsprogrammet Entrepreneering 
Undervisningen drevs av Linköpings universitet och var på sex månader.
Namnet är en kombination av entreprenör, som står för idérikedom, och engineering, som står för arbete och manövrerande. Avsikten är att som entreprenör få utveckla sin idé under ordnade former. Eleverna får göra en konkret affärsplan och lära sig att sälja sin verksamhet till finansiärer och kunder.

Chalmers entreprenörskola 
Entreprenörskolan är en ett och et halvår lång utbildning som leder fram till magisterexamen i entreprenörskap. Skolan vaskar fram idéer från innovatörer som inte själva har tid att utveckla dem. Eleverna får uppdraget att utveckla idéerna till bärkraftigt företag i sin utbildning. 
Samliga utbildningar utom Innovationsingenjörer startade 2005.

Avveckling
Verksamheten bedrevs med positiva resultat fram till 2008 då huvudparten av  verksamheten av olika anledningar lades ner.
Kvar idag 2011 finns stiftelsen CIEL med ursprungliga ägarna och Idéum som fortfarande bedrivs enligt ursprunglig uppläggning.

Nystart?
Kan det vara aktuellt att verksamheten i någon liknande form kan återuppstå?
Konceptet var bra, organisationen finns kvar liksom behovet av välutbildade entreprenörer.

                         
Rolf Hermansson                         


Kenth Lindström