Infrastrukturplanering

Infrastrukturplanering 2005 -  Lidköpings kommun svar på förfrågan ftån Regionen:

Järnvägar-Kinnekullebanan
Kommunerna utmed Kinnekullebanan, Laxå, Gullspång, Mariestad, ,Götene, Lidköping och Vara, samverkar för att utveckla banan. Denna samverkan har varit fokuserad på att tydliggöra vikten av att ha bra och attraktiva tågför­bindelser som gagnar kommunal utveckling och tillväxt.  Kommunerna har i en handlingsplan tydliggjort den vilja och ambition som kommunerna anser ska prioriteras för en konkurrenskraftig Kinnekullebana. Handlingsplanen innehåller följande huvudpunkter:
- direkttåg till Göteborg - elektrifiering - spårupprustning - integrerat tågsystem - några turer till Stockholm - några turer till Köpenhamn
Av ovanstående punkter har den första till viss del uppnåtts genom att det i dag finns direkttrafik till Göteborg varje dag och att det fr o m hösten 2005 i viss utsträckning sker med moderna, s k Itinotåg. Av de övrig punkterna har inget genomförts. I nuvarande tågplaner finns inga medel (bara byte av slipers, ca 9 miljoner kronor) avsatta fram till 2015 för investeringar i Kinnekullebanan. För att ovanstående punkter ska kunna realiseras krävs en total upprustning av banan med medel som idag inte finns avsatta i någon plan.
Banverket har tagit fram kostnaderna för olika typer av investeringar i banan. Utgångspunkten är elektrifiering och banupprustning till största tillåtna hastighet av 160 km/h. Vad som krävs för att höja hastigheten är ett skarvfritt spår på en banbädd av makadam.
Kostnader för olika alternativ (utan inbördes rangordning)
Håkantorp- Lidköping  - Mariestad - Gårdsjö (120 km):
- spårupprustning 600 miljoner kronor
- elektrifiering      240 miljoner kronor
- fjärrstyrning      300 miljoner kronor
Summa          1 140 miljoner kronor
Alternativ
-
Triangelspår vid Håkantorp 1 km (totalkostnad)           38 miljoner kronor
- Götenelänken 27 km                                              540 miljoner kronor                                 
Från Lidköpings kommun vill vi nu lyfta fram dessa investeringsbehov för prioriteringar inom kommande järnvägsplaner. Särskilt angeläget är spårupprustning och triangelspår vid Håkantorp så att en koppling kan ske till det framtida dubbelspåret i Göta Älvdalen som ingår i Trollhättepaketet.

Riksvägar  E 20
Lidköpings kommun stödjer till fullo det arbete som görs för att lyfta fram E 20 i investeringsplanerna för riksvägar.

Regionala vägar-väg 44 Götene-Lidköping- Grästorp-Trollhättan-Uddevalla
Denna väg byggs nu successivt ut till motorvägsstandard på sträckan Trollhättan-Uddevalla . Stora delar av sträckan Götene-Lidköping-Trollhättan har god standard, men det finns delar som är av undermålig standard. En sådan del är sträckan Källby förbi Filsbäck och Lidköping, som går genom tätortsbebyggelse med hastighetsgränser på såväl 70 km som 50 km. Det finns också vissa avsnitt på sträckan Lidköping- Grästorp som har låg standard hastighetsbegränsade till 70 km. I många tidigare vägplaner har förbifart Lidköping, delen Källby-väg 184 funnit med för genomförande såväl under 1900-talet som tidigt 2000-tal, men i nu gällande plan placerats först 2013-15. Lidköpings kommun hävdar bestämt att en omprioritering måste göras så att den första etappen kommer till utförande före 2010 och att nästa etapp förbi Lidköping kommer till stånd senast 2015. Vi menar också att de sämre avsnitten mot Grästorp måste åtgärdas före 2010. Eftersom detta avsevärt skulle höja trafiksäkerheten anser vi att det bör övervägas om dessa åtgärder kan finansieras inom anslagen för trafiksäkerhet. Ett särskilt motiv för detta är den förändring som Trollhättepaketet får på riksväg 45 i Göta Älvdalen som på ett helt annat sätt möjliggör för såväl person som godstrafik från Mälardalen att nå västsverige via riksvägarna 44-45. Vi menar att dessa vägförbindelser blir särskilt viktiga för den regionala utvecklingen i stora delar av Västra Götaland genom att de binder samman och vidgar större arbetsmarknader.

Väg 2602 Lidköping-E 20 (Jung)
Lidköpings kommun har under flera år arbetat för att få till stånd en bättre vägförbindelse till E 20 genom ombyggnad av väg 2602. Kommunen har därför medfinansierat såväl förstudie som vägutredning. I dessa visas tydligt att det finns betydande samhällsekonomiska vinster att bygga om denna väg. Nettonuvärdeskvoten för en normal landsväg 9 m är 0,90 och investerings­kostnaden är beräknad till ca 142 mkr. I nu gällande infrastrukturplan är en första etapp om 19 mkr upptaget 2013-15. Kommunens och näringslivets absoluta  vilja är att ombyggnaden av denna väg inryms för genomförande senast 2010. Kommunen är beredd diskutera viss medfinansiering av dessa investeringar.

Trafiksäkerhetsåtgärder
Generellt anser vi att medel för trafiksäkerhet och miljö måste avsättas i större omfattning än vad som nu är fallet. En viktig åtgärd för att höja trafiksäkerheten är att bygga om väg 184 Lidköping-Skara till mötesfri landsväg 2+1 och detta bör finansieras ur dessa anslag. Som vi anfört ovan bör det också prövas om inte åtgärder för att bygga bort ”flaskhalsar” på väg 44 Lidköping-Grästorp.

Kollektivtrafikanläggningar
I gällande infrastrukturplan finns medel för bidrag till nytt resecentrum i Lidköping upptaget 2007-09. Planeringen för detta projekt är i full gång och bedrivs med stöd från EU. Kommunen anser det angeläget att medel för genomförande ligger kvar 2007-09. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med medel för att handikappanpassning av hållplatser.

Bärighet
Fortfarande finns några vägar på landsbygden i Lidköpings kommun som är belagda med grus. Då dessa vägar är av stor betydelse för jordbrukets transporter så är det angeläget att hårdgörning av dessa vägar kan ske inom en treårsperiod.

För Lidköpings kommun
Kjell Hedvall                                            Kenth Lindström
Kommunstyrelsens ordf                           Kommundirektör

 --------------------------------------------------------------

Näringslivets kommentarer till kommunens svar på infrastrukturplan 2005

Kommunikationsgruppen har av Styrelsen för Näringslivet i Lidköping fått i uppdrag att följa utvecklingen av infrastrukturen gällande kommunikationer. Vi har bland annat informerats genom möte med Trafikchef Dan-Eric Sjögren och Kommunutvecklare Per-Eric Ullberg. Därefter har vi sammanställt följande rapport:

Vi har utgått från kommunens infrastrukturplan 2005 som delgetts kommunförbundet och skrivit ner våra uppfattningar. Vi har koncentrerat oss på vägnätet.
* Översikt se bifogade separata skiss
* Väg 44 Stråkväg Götene-Trestad
* Väg 2602 anslutning E 20 söderut
* Aktiviteter olika intressenter beslutsfattare

Med utgångsläge från Lidköpings kommuns infrastrukturplan Stråkvägen 44, E 20 Götene till Trestad  E6 och Väg 45
* Vägsträckan Etapp 1 Källby-Filsbäck-184, Skaravägen skall finnas klar inom 5 år 
Planeringsarbetet och lokaliseringsplan är klara. Vägverket har aviserat en framflyttning till år 2012-2013. Genom att tidigarelägga färdigställandet utnyttja möjligheten att förskottera investeringsmedel. Planera för detta så fort nästa planeringsperiod startar 2007 –2008
* Vägsträckan Väg 44 Lidköping – Grästorp.  Åtgärder Trafiksäkerhetspengar
Åtgärderna är påbörjade
* Begära hos vägverket att förstudie omgående kommer till stånd av Etapp 2 A väg 184 – Hovby. Sträckning klar 2010

Kommentar:
Avlasta bostadsområdena Ljunghed och Majåker från tung trafik, till och från E 20 via 2602.  Gäller anslutning väg 44 och tung lokaltrafik Lidköping. Börja planarbetet ny rondell väg 184-Hovby Etapp 2 A

Denna sträcka är enklast att utreda (bl.a. mindre geotekniska undersökningar än i Lidans dalgångar) målsättningen med att snabbt få till stånd denna etapp är, att den skall vara klar vid samma tidpunkt som Etapp 1 av väg 44 och ny rondell vid väg 184.
Syftet är att redan i detta skede avlasta Ljungheds & Majåkers bostadsområden av tung trafik till och från Hamnen, Svenska Lantmännen, Oriogo och industrin samt de båda märkesverkstäderna Scania och Volvo. Dessutom den trafik som kommer på väg 44 till och från E 20 via väg 2602.
Finansieringsmöjligheter.
Det finns c:a 19 mkr i vägplanen 2014-2015. Finansiering löses före arbetsplan kan göras.

Fortsätt med planarbetet Etapp 2 B Hovby-Björksäter
Trafiken på  väg 44 , leds idag söderut via ringleden och  områden, som består av bostäder och stora fritidsaktiviteter bland annat  förbi isstadion. Denna trafik kommer att öka även om vi tidigarelagt Etapp 2 A  och styrt tung trafik direkt till väg 2602 och E 20.

Sammanfattning väg 44
Kommunens målsättning är att ha en ny sträckning av väg 44 mot Grästorp klar till 2015 En viktig del i detta, förutom sträckan Källby till väg 184, är anslutning förbifart Hovby med ny bro över Lidan. Etppa 2 A & B Sträckningar har beslutats med underlag
 ” Beslut lokaliserinsgplan januari 1997 ” 
Byggs etapp 2 A först och flödet på denna sträcka läggs samman med trafiken via Skararondellen och Ågårdssrondellen Så bör det flödet vara en bra grund för nuvärdet i en kalkyl för Etapp 2 B  Genom att bygga väg 44 Etapp 2  A så gagnar det också nybyggnad av väg 2602. Ett totalt grepp om det framtida vägnätet ä till gagn för översiktsplanen. Vi skall gemensamt agera för ett samarbete med andra intressenter i första hand Trestad och Götene.

Väg 2602 med anslutning E 20
*
Kommunen och näringslivets absoluta vilja är att en ombyggnad av denna väg inryms för genomförande senast 2010 Kommunen är beredd att diskutera en viss medfinansiering av dessa investeringar
  och begära hos vägverket att arbetsplan för väg 2602 påbörjas omedelbart.
*
Bygge av delsträckor 

Korsningsfri avfart Jungskola och start på väg 2602
Delsträcka ny korsningsfri avfart till anslutning planerad väg 2602 vid upp till Saleby. Sträcka c:a 2 km. Utred i samarbete med Vara kommun finansierings / förskottsmedel
av korsningsfri avfart vid E 20 Jung. Processen har börjat och ambition bör vara att det sker en byggstart under 2007. En stor del av planarbetet är utfört

Sträckan Skaravägen väg 184 till Hovby
Genom att första sträckan av väg 44 etapp 2 A byggs så blir det också starten på en ny väg  2602. Sträcka c:a 2,7 km Denna åtgärd innebär att vi i ett tidigt skede kan leda all tung trafik till och från E 20 genom Saleby via en befintlig väg 2602. Befria Ljungheds och Majåkers bostadsområden för den tung trafik. Hur denna sträcka skall finansieras bör inledas  omgående så arbetsplan kan påbörjas. Denna investering gör att översiktsplanen kan visa nya möjligheter för fritid, bostäder och industri.

Återstående sträckning Hovby - Saleby syd. 13-15 km
Innan arbetsplan påbörjas så måste finansieringsfrågan lösas. Kommunen har öppnat för en medfinansiering. Det är viktigt att den frågan löses i annat fall ingen arbetsplan och processen med markägare kan inte börja

Väl medvetna om att besluten beträffande infrastruktur oftast ligger utanför vår egen kommun och dess beslutsfattare och skall man vara framgångsrik så gäller det kunna attrahera många olika intressenter. När det gäller stråktänkandet så är det viktigt att vi får till stånd de rätta stråken och samarbetar med berörda.  Där är vi helt eniga med kommunen att väg 44 är en viktig stråkväg Götene E 20 till Trestad väg 45 och E 6,
som måste prioriteras.
Men denna sträcka kan inte ersätta vårt behov att snabbt komma ut till E 20 syd. De argument som ligger till grund för de planeringar som gjorts gäller fortfarande och som lett till att
väg 2602 finns med i vägplanen och det är denna väg ”västra alternativet”  som gäller.
Det är också viktig väg för den lokala trafiken med Lidköpings arbetskraftsområde inkluderande i första hand Vara och Götene.
Vi kan också konstatera även här råder inga delade meningar mellan kommunen och näringslivet. I skrivningen till kommunförbundet nämns att ”det är kommunens och näringslivets absoluta vilja att denna väg byggs senast 2010.”
Kommunikationsgruppen skall i medverkan med styrelsen för Näringslivet i Lidköping agera. Vi kommer att hålla kommunledningen informerade om dessa aktiviteter. När det gäller agerandet så gäller det givetvis även Kinnekullebanan.
För Kommunikationsgruppen / Börje Johansson t.f  ordförande