Näringslivet i Lidköping


Börje Johansson/Arne Frisinger
Det var så här det började

Det var så här det började  

Vid ett interimssammanträde på Rörstrands AB den 24 maj 1983 bildades i Lidköping en lokalkommitté till Skaraborgs näringslivskommitté
Bläddra i interimsprotokollen här    

En styrelse utsågs och fick följande utseende:
Olle Hedberg, ordf, Arne Frisinger, vice ordf , K-G Johansson, kassör, Lars Alsén, sekr, C-G Fridh, Jan Källson och Ingvar Mellgren. 1983 – 1984 var Olof Hedberg ordförande och Lars Ahlsén sekreterare i lokalkommittén.

Närvarande deltagare var
Olle Hedberg, Lidköpings Mekaniska Verkstad AB , Arne Frisinger, Västsvenska Lantmän, K-G Johansson och Harry Söderberg, Sparbanken, Gunnar Dafgård,
Gunnar Dafgård AB; Jan Källson, Erik Thun AB, Hans-Henrik Ramel och Jan Schoug, PLM AB; Gunnar Rundberg, Skaraborgsbanken, Karl-Ingvar Krantz, Lastbilscentralen,
Rolf-Erik Hjertberg, Sjölanders AB, C-G Fridh, R. Mattsson; R. Berthelson; R. Hedvall; G. Rosén; G. Hellstrand; L. Bengtsson; Ingvar Mellgren

Viktiga frågor
som behandlades och som skulle analyseras vidare var:
*  Energifrågor (eltaxa, fjärrvärme ) *  Kommunen som arbetsort (rekrytering) * Skolfrågor *  Exportfrågor

   

Lokalkommittén ombildades
Lokalkommittén ombildades till Näringslivskommittén i Lidköping, NLK, hösten 1985 och till ordförande utsågs Arne Frisinger, Västsvenska Lantmän, med Nils-Bertil Wickberg som sekreterare. Samtidigt utökades arbetsuppgifterna och en verkställande ledamot, Börje Johansson, utsågs och som mot arvodering skulle sköta det löpande arbetet. Övriga ledamöter var Harry Söderberg, Jan Källsson, Ulrich Baltzar och Ingvar Mellgren.

Nytt namn 2008 - Näringslivet i Lidköping -NiL
År 2008 beslöt årsmötet att ändra organisationens namn från NLK till Näringslivet i Lidköping – NiL.

 

Bakgrund
Under många år har företagsledare i Lidköping engagerat sig för att utveckla näringslivet. Inte minst de entreprenörer som i ett tidigt skede lade grunden för vår handel och industri. Men dessa entreprenörer fanns också med i stadens politiska liv och hade oftast ledande poster i stadsfullmäktige eller hade andra roller i det kommunala livet. Detta gjorde att det var korta beslutsvägar som mestadels var till gagn för stadens utveckling
Efter andra världskriget kom en ny tid. Vi fick efterhand se att våra industrier och även handel hamnade i händerna på intressenter utanför stadens gränser. Dessa intressenter såg och ser inte i fösta hand till Lidköpings bästa utan har andra mål.  
Detta har inneburit att de större företagen har haft och har en verkställande ledning som ofta förändrats genom personbyten på viktiga poster. Vi har också haft personer på ledande poster som ofta pendlat till Lidköping och ”sitt” företag eller haft ett kortsiktigt för hållande med Lidköping.
Däremot har vi sett en utveckling av mindre och medelstora företag vars ägare och engagemang är långsiktigt och med stark känsla för Lidköping. Men dessa personer är ofta hårt engagerade i sina företag och hinner inte engagera sig så mycket i vad som händer i den politiska sfären.
Branschföreningarna är och varit starkt engagerade inom sina verksamhetsområden och vad som händer med infrastruktur mm. Detta gäller såväl hos Företagarna som hos Köpmännen. Den tidigare Industriklubben var också mycket engagerad på många områden och var drivande i många samhällsfrågor. Men frågorna blev allt mer komplexa och tidskrävande och det gällde att få till stånd en organisation där fler stod bakom de frågor som gällde infrastruktur och samhällsservice
Men det var först under början av 1980 som verksamheten organiserades. Tidigare hade det förekommit sammanträden i ”Industriklubbens” regi men det första protokollförda sammanträdet var den 26 april 1983 då man diskuterade att bilda en lokalkommitté till Näringslivskommittén i Skaraborgs Län. Vid ett interimssammanträde på Rörstrands AB den 24 maj 1983 bildades denna lokalkommitté.