Kundpaneler - anteckningar

Kundpaneler

Den 6 maj 2010 samlades 69 företagare, nämndsföreträdare och kommunala tjänstemän till en Kundpanel Kick-Off.

Syftet med Kundpanelerna
- Hur kan vi engagera kommunens organisation för att förbättra kommunens service till företagen.
- Ge möjlighet till fler att engagera sig för att ge förutsättningar för utveckling och tillväxt i Lidköping.

Ledande politiker och tjänstemän från följande verksamhetsområden deltog:
- Samhällsbyggnadsnämnd, infrastruktur och framtida utveckling.
- Miljö- och Byggnämnd, myndighetsutövning.
- Social- och Arbetsmarknadsnämnd, frågor för restaurang hotell, café och sysselsättning
- Kommunstyrelse, ledningsfrågor, marknadsföring, bemötande och information.
- Teknisk servicenämnd, med bl a el, vatten, avlopp och bredband.

Kundpanelernas sammansättning – klicka här.

Vid det första mötet hölls en föreläsning om bemötande i stort och om hur vi präglas av relationer och möten. Därefter gavs en kort redovisning från resp nämnd/förvaltning och inom vart och ett av dessa områden bildades en ”Kundpanel” med företagare, politiker och tjänstemän. I det efterföljande grupparbetet 25-27 maj fungerade hon som samtals­ledare så att arbetet blev effektivt och bidrog med värdefulla synpunkter inför framtiden. Resultatet från dessa möten kan du läsa mer om i den kompletta redovisningen nedan. Beslutet är att kommundirektören med hjälp av respektive förvaltningschef ansvarar för genomförandet av de idéer som kommit fram. Som referens-och diskussionsgrupp bibehålls respektive Kundpanel.  

Kundpanelerna genomfördes av arbetsgruppen med hjälp av konsulten Katarina Bergström.

Anteckningar i form av återkommande synpunkter från det första mötet Kundpanel Kick Off,
25-27 maj 2010 finns redovisade i följande fil
                                                                  Bläddra

Under hösten/vintern 2010/11 fortsatte diskussionerna i de olika Kundpanelerna
och resultatet från dessa möten finns redovisade i följande fil                                                                                          
Bläddra