Arbetsgruppens - slutrapport

Projekt Företagsklimat 2007-2010 - Slutrapport

Företagsklimatet en gemensam angelägenhet.

Ett bra företagsklimat underlättar för kommunen och dess invånare att klara jobben och få det skatteunderlag som krävs för en bra samhälls­service.

Samarbetet mellan politiker och näringslivsföreträdare i Lidköping har sedan lång tid varit väl utvecklat. Detta har bidragit till en kommun med en god ekonomi, differentierat och livskraftigt näringsliv samt bra levnads­förutsättningar för kommunens invånare.

För att få ett ännu bättre företagsklimat tillsattes en Företagsklimatgrupp med deltagare från näringslivet och kommunen.

Från näringslivet deltog Ingvar Svensson, Tomas Persson, Petter Skantze och Anders Danielson, och från kommunen Lisbeth Nyström, Leif Eriksson, Marcus Johansson och Jan Fransson.

Så här arbetade Företagsklimatgruppen
Arbete startade våren 2007 med att forma en ”Handlingsplan för utveckling av det lokala företagsklimatet i Lidköping 2007-2010”. Planen processades under året både i styrelsen för Näringslivet i Lidköping och i Kommunstyrelsen.

I handlingsplanen angavs sju insatsområden för perioden 2008-2010:

1. Dialog mellan företag och kommunledning
2. Kommunens service till företagen
3. Kommunal konkurrens
4. Samverkan mellan företagen i Lidköping
5. Kompetens och utbildning
6. Infrastruktur
7. Hälso- och sjukvård

Kommunstyrelsen beslutade godkänna handlingsplanen 2007-10-02 och styrelsen för Näringslivet i Lidköping beslöt ställa sig bakom planen 2007-10-03.

Företagsklimatgruppens arbete fortsatte härefter med att ta fram ”Aktiviteter” kopplade till de sju insatsområdena i planen.

Våren 2010 initierade Företagsklimatgruppen en ny dialogplattform med fem Kundpanelgrupper:
- Teknisk servicenämnd
- Kommunstyrelse
- Samhällsbyggnadsnämnd
- Social- och Arbetsmarknadsnämnd
- Miljö- och Byggnämnd.

Resultat av kundpanelerna – se flik Kundpaneler -anteckningar

 Redovisning av Handlingsplanens genomförda Aktiviteter

1. Dialog mellan företag och kommunledning

Framgångsfaktorer
- En positiv grundsyn och ett ökat engagemang i den ömsesidiga dialogen.
- Företagsbesök från kommunledningen.
- Företagare på gemensamma dialogmöten.

En positiv grundsyn och ett ökat engagemang i den ömsesidiga dialogen
- Ett näringslivsråd har bildats med representanter från styrelsen för Näringslivet i Lidköping och från kommunstyrelsen/kommunlednings­kontoret.
- Handlingsplanen har kommunicerats i kommunens ledningsgrupp och till nyckelpersoner inom kommunens arbete med Företagsam förvaltning.
- Näringslivet i Lidköping har kommunicerat planen till sina medlemsföretag.

Företagsbesök från kommunledningen
- Under perioden har ca 150 företagsbesök gjorts från kommunen. Besöken har varit uppskattade. Strategiska synpunkter som har framkommit under besöken har bearbetats i kommunens ledningsgrupp. Direkta påpekanden har däremot åtgärdats omgående av resp. förvaltnings­chef.

Företagare på gemensamma dialogmöten
- Hittills under perioden har 19 lunchmöten med företagare och kommunstyrelsens politiker samt ledningsgrupp hållits med i snitt 20 deltagare per gång
- Den årliga Företagarträffen har lockat ca 140 deltagare per gång.

2. Kommunens service till företagen

Framgångsfaktorer
* Löpande effektivisering av handläggningsrutiner.
* Entreprenöriell förståelse bland handläggare.
* Företagens förståelse för kommunens beslutsprocesser.

Löpande effektivisering av handläggningsrutiner
- Samhällsbyggnad har infört Lean-metoden, för rationalisering inom bygglovsidan och för miljöärenden.
- En förändrad delegation för alkoholtillstånd innebär 3 v kortare handläggning.
- Rutinerna för påminnelser till företagare om kända repeterande aktiviteter har ändrats så att en personlig kontakt tas i god tid.

Entreprenöriell förståelse bland handläggare
- Nya styrdokument för telefoni och e-posthantering har tagits fram för kommunens tjänstemän.
- Utbildning för kommunens personal i bemötandefrågor pågår.
- Ett system för synpunkter och klagomål har införts på kommunens hemsida.
- Kommunala handläggare med företagskontakter, deltar i den årliga företagarträffen.

Företagens förståelse för kommunens beslutsprocesser
- I kommunens nyhetsblad, som distribueras till företagare med e-postadress, har olika aktuella beslutsprocesser inom kommunens verksamheter beskrivits.
- Kommunens har tagit fram en ny hemsida med mer lättillgänglig information.
- Informationsmöte har hållits vid ett tillfälle för näringsidkare om aktuella plan- och byggprocesser.

3. Kommunal konkurrens

Framgångsfaktorer
* Mindre upplevd konkurrens från kommunens verksamheter.
* Bred och lättillgänglig kommunal upphandling av varor och tjänster.
* Fler lokala företag lämnar anbud på kommunal upphandling.

Bred och lättillgänglig kommunal upphandling av varor och tjänster
- Enheten för upphandling har hållit informationsmöten för företagare om utformandet av kommunens upphandlingspolicy.

4. Samverkan mellan företagen i Lidköping

Framgångsfaktorer
* Ökad samverkan mellan företagen för att öka deras konkurrens­kraft.
* Bredda kunskapsbasen så att företagen utvecklar sina erbjudanden på marknaden.
* Positivt förhållningssätt och stöd till nyföretagande och avknopp­ningar.

Ökad samverkan mellan företagen för att öka deras konkurrens­kraft
- 18 frukostträffar i form av ”Hemma-hos-företag” har arrangerats med ett 15-tal deltagare per gång.

Bredda kunskapsbasen så att företagen utvecklar sina erbjudanden på marknaden
- På kommunens hemsida, via annonsering och i nyhetsbladet har kontinuerligt informerats om föreläsningar och kurser för företagare, vilka arrangerats av Campus Lidköping
- Campus Lidköping har erbjudit företagare och medarbetare kurser i Ledarskap Arbetsledning, Kvalitetsutveckling, Ekonomi­styrning, Personalekonomi och Projektledning.
- Uppdragsutbildningar i Presentationsteknik, Konstruktörs­seminarier och Coachande samtal har också erbjudits under åren.

Positivt förhållningssätt och stöd till nyföretagande och avknoppningar
- Varje år under perioden har hållits 9 informationsträffar med 15 deltagare per gång.
- Nyföretagarutbildning har skett med 2 utbildningar per år med ett 20-tal deltagare vid varje utbildningstillfälle.
- Löpande rådgivning har skett till ca 150 personer per år.

5. Kompetens och utbildning

Framgångsfaktorer
* Ständig tillgång till välutbildad arbetskraft.
* Skola inriktad mot språk, naturvetenskap, teknik, humaniora, entreprenörskap och yrkesinriktade utbildningar.
* Praktiskt samarbete mellan näringsliv och grundskola, gymnasieskola och högskola.

Ständig tillgång till välutbildad arbetskraft
- Ca 500 elever per år på grundskolan har haft tillgång till PRAO.
- 10 studie- och yrkesvägledare har fått särskild expertutbildning på Lidköpings näringsliv.
- Ca 400 elever per år på gymnasiet har deltagit i möten skola-näringsliv.

Skola inriktad mot språk, naturvetenskap, teknik, humaniora, entreprenörskap och yrkesinriktade utbildningar
- Ca 600 elever per år på gymnasiet har deltagit i ”Business Day”.
- Mediaprogrammet på De la Gardiegymnasiet har producerat en film om företag i kommunen.

Praktiskt samarbete mellan näringsliv och grundskola, gymnasieskola och högskola
- Företag i kommunen har varit fadder till olika skolor inom grundskolan.
- De la Gardiegymnasiet har programråd kopplade till resp bransch.
- Campus Lidköping jobbar direkt mot företag när det gäller kompetensförsörjning.

6. Infrastruktur

Framgångsfaktorer
* Väginvesteringar för bättre tillgänglighet till Europavägnätet.
* Investeringar i befintliga och kompletterande järnvägsförbindelser.
* Investeringar i hamn och flygplats.
* Utbyggt telekomnät.
Kommunikationsgruppen arbetar aktivt inom samtliga framgångs­faktorer.

7. Hälso- och sjukvård

Framgångsfaktorer
* Tillgänglighet till ett sjukhus (SiL) med ett tillräckligt brett vårdutbud av akut och planerad vård.
* En väl fungerande primärvård med hög tillgänglighet.

Kommundirektören och ordföranden för Näringslivet i Lidköping håller kontinuerlig kontakt med företrädare för sjuk- och primärvård.

Redovisning av Kundpanelerna
Den 6 maj 2010 samlades 69 företagare, nämndsföreträdare och kommunala tjänstemän till en Kundpanel Kick-Off.

Syftet med Kundpanel
- Hur kan vi engagera kommunens organisation för att förbättra kommunens service till företagen.
- Ge möjlighet till fler att engagera sig för att ge förutsättningar för utveckling och tillväxt i Lidköping.

Ledande politiker och tjänstemän från följande verksamhetsområden deltog:
- Samhällsbyggnadsnämnd, infrastruktur och framtida utveckling.
- Miljö- och Byggnämnd, myndighetsutövning.
- Social- och Arbetsmarknadsnämnd, frågor för restaurang hotell, café och sysselsättning
- Kommunstyrelse, ledningsfrågor, marknadsföring, bemötande och information.
- Teknisk servicenämnd, med bl a el, vatten, avlopp och bredband.

Vid det första mötet hölls en föreläsning om bemötande i stort och om hur vi präglas av relationer och möten.
Därefter gavs en kort redovisning från resp nämnd/förvaltning och inom vart och ett av dessa områden bildades en ”Kundpanel” med företagare, politiker och tjänstemän.
I det efterföljande grupparbetet 25-27 maj fungerade hon som samtals­ledare så att arbetet blev effektivt och bidrog med värdefulla synpunkter inför framtiden.

Återkommande synpunkter från Kundpanelgrupperna
Fler/andra mötesplatser
- Nya generationer
- Utrikesfödda
- Biosfär
- Nytänk runt nätverk. Nya? Tidsbegränsade?
- Webb 2.0, interaktivitet, ”sociala medier”, Twitter
- Nya typer av möten: frukost, picnic, kväll med barn, speed-dejting!
- Möten med teman

Bättre samarbete mellan företag och kommun
- Intresserade politiker
- Uppföljning, återkoppling och kontinuitet
- Utveckla Ofelia att även gälla företag
- Marknadsföring och kunskap om Näringslivsrådet

Bra dialog, öppnare attityd och bemötande
- Mindre gnäll
- Samordningseffekter med bemötandeprojektet
- Överenskommelse om riktlinjer för ”bra dialog”?
- Nytänk runt företagskontakter, behöver inte vara ”högsta hönset”
- Välkomna nya företag

Mer kunskap om varandras roll och villkor
- Tydliggöra strukturen inom företagens samverkansorgan
- Intern marknadsföring
- Tydliggöra näringslivsservice inne i organisationen. Kontaktperson på varje förvaltning?
- Trippel-mentorskap (företagare-politiker-tjänsteman)
- Fadderverksamhet - tjänsteman-företagare
- Fånga upp utrikesfödda företagare och ta del av kunskap
Under hösten/vintern 2010/2011 kommer arbetet med Kundpanel i de fem grupperna att fortsätta.

Det övergripande ansvaret för det fortsatta arbetet med företagsklimat­förbättringar överlämnas till kommundirektören och kommunens ledningsgrupp.

Företagsklimatgruppen har härmed fullgjort sitt uppdrag.
Lidköping 2010-09-22
FÖRETAGSKLIMATGRUPPEN
Ingvar Svensson Tomas Persson Petter Skantze Anders Danielson Lisbeth Nyström Leif Eriksson Jan Fransson Marcus Johansson